สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (Walailak Abode of Culture Journal)

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นเวทีเป็นวิชาการในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสังคม ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ทุกสาขา เช่น วัฒนธรรมศึกษา ภาษาและวรรณกรรม ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง ดนตรี นาฏศิลป์ จิตรกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ ประชากรศาสตร์ เอเชียศึกษา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 ( เดือนมกราคม – มิถุนายน) 
ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม)
ขอบเขตของวารสาร
สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ทุกสาขา เช่น วัฒนธรรมศึกษา ภาษาและวรรณกรรม ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง ดนตรี นาฏศิลป์ จิตกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ ประชากรศาสตร์ เอเชียศึกษา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ติดต่อ – สถานที่ส่งบทความ 
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 075-672508-10, 075-672550 โทรสาร 075-672507 หรือ E-mail: cultural.wu@gmail.com

ประเภทของบทความที่รับพิจารณาลงตีพิมพ์
1. บทความวิจัย (Research Articles) ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล และเอกสารอ้างอิง
2. บทความวิชาการ (Articles) ประกอบด้วยบทคัดย่อ บทนำ เนื้อหา บทสรุปและเอกสารอ้างอิง
3. บทความปริทัศน์หนังสือ (Book Review)
การเตรียมต้นฉบับ
1. บทความทุกบทต้องมีชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนทุกคน (กรณีผู้เขียนหลายคน) บทคัดย่อ คำสำคัญ ที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษครบ โดยแยก file จากตัวบทความที่มีเฉพาะชื่อเรื่องและเนื้อหา
2. หน้าแรกของบทความ ต้องระบุ ชนิดของบทความ แหล่งทุนสนับสนุนวิจัย สถานที่ทำงานของผู้เขียนครบทุกคนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3. ให้ใช้การอ้างอิงตามแนว เอพีเอ (APA-American Psychological Association edition 6) เฉพาะเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาไทยดูในตัวอย่าง
4. บทความที่ส่งมาให้พิจารณา ต้นฉบับ (Hard copy) จำนวน 3 ชุด พิมพ์ในกระดาษ A4 ในส่วนชื่อเรื่องและ หัวข้อในบทความพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ตามแบบอักษร TH SarabanPSK 18 ตัวเข้ม ในส่วนเนื้อหาให้ใช้แบบอักษร TH SarabanPSK 16 ตัวปกติ 
5. บทความ รวมเอกสารอ้างอิง และอื่น ๆ ความยาวไม่ควรเกิน 15 หน้า
6. หัวข้อในบทความประกอบด้วย
- ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ชื่อผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตำแหน่งงาน และ สถานที่ทำงาน ที่อีเมลล์ในการติดต่อ
- บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวอย่างละไม่เกิน 250 คำหรือ ¾ หน้า A4 โดยให้เขียนเป็นความเรียงต่อเนื่อง ไม่ควรเป็นข้อๆ
- คำสำคัญ (keyword) ใต้บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- เนื้อหา ประกอบด้วยหลักสำคัญคือ บทนำที่กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาให้ รวมการทบทวนเอกสาร วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดการวิจัย สมมติฐาน วิธีดำเนินการวิจัย (กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ ขั้นตอนดำเนินการวิจัย) ผลการวิจัย (ให้นำเสนอข้อมูลหรือตารางผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์) สรุปอภิปรายผล ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป และเอกสารอ้างอิง
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://culturaljornal.wu.ac.th/

 
Posted: 2017-07-14
 
More Announcements...

Vol 16, No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Table of Contents

Articles

กรอบแนวคิดเพื่อการอธิบายและข้อค้นพบวัฒนธรรมข้าว ชาวลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช pdf
รงค์ บุญสวยขวัญ 1-39
โนรา: การเปลี่ยนแปลงการปรับตัวและพลังสร้างสรรค์ ในการดำรงอยู่ของคีตนาฏยลักษณ์แห่งภาคใต้ pdf
พิทยา บุษรารัตน์, เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ 41-64
การสื่อสารและการสร้างอัตลักษณ์ด้านสุขภาพผ่านอินสตาแกรม pdf
เพ็ญนภา วัยเวก 73-94
การศึกษาเพื่อเผยแพร่เพลงบอกทรงเครื่องแห่งเมืองนคร สมใจ ศรีอู่ทอง pdf
ณัฎฐวุธ นุราช 113-137
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดหนองบัวลำภู pdf
สมบูรณ์ โอฬารกิจเจริญ 139-174
ปรากฏการณ์ “กิ๊ก” กับมุมองการท้าทายระบบความเชื่อเรื่องเพศ ในสังคมไทย pdf
สายฝน จิตนุพงศ์ 175-193

บทความปริทัศน์หนังสือ (Book Review)

รหัสวัฒนธรรม บททบทวนความเข้าใจว่าด้วย “คนไทย” และสังคมไทย pdf
ปุณณรัตน์ พิงคานนท์ 195-198