สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นเวทีเป็นวิชาการในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสังคม ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ทุกสาขา เช่น วัฒนธรรมศึกษา ภาษาและวรรณกรรม ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง ดนตรี นาฏศิลป์ จิตรกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ ประชากรศาสตร์ เอเชียศึกษา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561

2017-07-14

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 ( เดือนมกราคม – มิถุนายน) 
ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม)
ขอบเขตของวารสาร
สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ทุกสาขา เช่น วัฒนธรรมศึกษา ภาษาและวรรณกรรม ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง ดนตรี นาฏศิลป์ จิตกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ ประชากรศาสตร์ เอเชียศึกษา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ติดต่อ – สถานที่ส่งบทความ 
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 075-672508-10, 075-672550 โทรสาร 075-672507 หรือ E-mail: cultural.wu@gmail.com

ประเภทของบทความที่รับพิจารณาลงตีพิมพ์
1. บทความวิจัย (Research Articles) ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล และเอกสารอ้างอิง
2. บทความวิชาการ (Articles) ประกอบด้วยบทคัดย่อ บทนำ เนื้อหา บทสรุปและเอกสารอ้างอิง
3. บทความปริทัศน์หนังสือ (Book Review)
การเตรียมต้นฉบับ
1. บทความทุกบทต้องมีชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนทุกคน (กรณีผู้เขียนหลายคน) บทคัดย่อ คำสำคัญ ที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษครบ โดยแยก file จากตัวบทความที่มีเฉพาะชื่อเรื่องและเนื้อหา
2. หน้าแรกของบทความ ต้องระบุ ชนิดของบทความ แหล่งทุนสนับสนุนวิจัย สถานที่ทำงานของผู้เขียนครบทุกคนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3. ให้ใช้การอ้างอิงตามแนว เอพีเอ (APA-American Psychological Association edition 6) เฉพาะเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาไทยดูในตัวอย่าง
4. บทความที่ส่งมาให้พิจารณา ต้นฉบับ (Hard copy) จำนวน 3 ชุด พิมพ์ในกระดาษ A4 ในส่วนชื่อเรื่องและ หัวข้อในบทความพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ตามแบบอักษร TH SarabanPSK 18 ตัวเข้ม ในส่วนเนื้อหาให้ใช้แบบอักษร TH SarabanPSK 16 ตัวปกติ 
5. บทความ รวมเอกสารอ้างอิง และอื่น ๆ ความยาวไม่ควรเกิน 15 หน้า
6. หัวข้อในบทความประกอบด้วย
- ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ชื่อผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตำแหน่งงาน และ สถานที่ทำงาน ที่อีเมลล์ในการติดต่อ
- บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวอย่างละไม่เกิน 250 คำหรือ ¾ หน้า A4 โดยให้เขียนเป็นความเรียงต่อเนื่อง ไม่ควรเป็นข้อๆ
- คำสำคัญ (keyword) ใต้บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- เนื้อหา ประกอบด้วยหลักสำคัญคือ บทนำที่กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาให้ รวมการทบทวนเอกสาร วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดการวิจัย สมมติฐาน วิธีดำเนินการวิจัย (กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ ขั้นตอนดำเนินการวิจัย) ผลการวิจัย (ให้นำเสนอข้อมูลหรือตารางผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์) สรุปอภิปรายผล ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป และเอกสารอ้างอิง
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://culturaljornal.wu.ac.th/

Vol 17 No 2 (2017): กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

Published: 2018-01-15

สุทธิกรรมชาดก

สืบพงศ์ ธรรมชาติ

167-172

View All Issues

Indexed in tci