Vol 16, No 2 (2016)

กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Table of Contents

Articles

กรอบแนวคิดเพื่อการอธิบายและข้อค้นพบวัฒนธรรมข้าว ชาวลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช pdf
รงค์ บุญสวยขวัญ 1-39
โนรา: การเปลี่ยนแปลงการปรับตัวและพลังสร้างสรรค์ ในการดำรงอยู่ของคีตนาฏยลักษณ์แห่งภาคใต้ pdf
พิทยา บุษรารัตน์, เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ 41-64
การสื่อสารและการสร้างอัตลักษณ์ด้านสุขภาพผ่านอินสตาแกรม pdf
เพ็ญนภา วัยเวก 73-94
การศึกษาเพื่อเผยแพร่เพลงบอกทรงเครื่องแห่งเมืองนคร สมใจ ศรีอู่ทอง pdf
ณัฎฐวุธ นุราช 113-137
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดหนองบัวลำภู pdf
สมบูรณ์ โอฬารกิจเจริญ 139-174
ปรากฏการณ์ “กิ๊ก” กับมุมองการท้าทายระบบความเชื่อเรื่องเพศ ในสังคมไทย pdf
สายฝน จิตนุพงศ์ 175-193

บทความปริทัศน์หนังสือ (Book Review)

รหัสวัฒนธรรม บททบทวนความเข้าใจว่าด้วย “คนไทย” และสังคมไทย pdf
ปุณณรัตน์ พิงคานนท์ 195-198