ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ดร.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณย์ นักรบ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ดร. พิศิษฐ์ สิงห์ใจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ธนกร ช้างน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีชา เจ็งเจริญ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.ปฐมาวดี จงรักษ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรา ตันติประภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. วสันต์ จอมภักดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร. คณิเทพ ปิตุภูมินาค

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ไพรัช ตระการศิรินนท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณิดา ปิงเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พวงพยอม ชิดทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชิตชล ผลารักษ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุษบา สิทธิการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร. นายแพทย์ ชูสิน สีลพัทธ์กุล

โรงพยาบาลสารภี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณทนี สันติกุล

Hong Kong Polytech University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ขจร ตรีโสภณากร

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางณัฐธยาน์ บันเทา

นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวธาวินี ออนเป็ง

นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวศรัญยา ไชยวงค์

นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา