ที่ปรึกษา

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย  

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

อาจารย์ ดร. ถนัด บุญชัย

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

อาจารย์ ดร. บังอร ฉัตรรุ่งเรือง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บรรณาธิการ

 

อาจารย์ ดร. รัชพล สัมพุทธานนท์           

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

รองศาสตราจารย์ ดร. พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์         

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลาธิป  สมาหิโต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระ  พันธุ์เสือ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกราน หอมดวง 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์  พลสงคราม

มหาวิทยาลัยพายัพ

 

อาจารย์ ดร. ฐิติ  ฐิติจำเริญพร

มหาวิทยาลัยพายัพ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. นิสิต พันธมิตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์              

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

อาจารย์ ดร. ธารณ์  ทองงอก 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

อาจารย์ ดร. นันท์นภัส  แสงฮอง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

อาจารย์ ดร. คณิเทพ  ปิตุภูมินาค

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ดร. บานจิตร  สายรอคำ  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์

ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

อาจารย์ ดร. ฐากร  สิทธิโชค

มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา รอดสมบุญ

ข้าราชการบำนาญ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์

สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาระดับชาติ

 

รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์  ชมภูคำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

อาจารย์ ดร. จตุพร  เสถียรคง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

อาจารย์ ดร. ทัตพร  คุณประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองบรรณาธิการ

 

Professor Dr. Andreas  Zins

Modul University, Vienna, Austria

 

รองศาสตราจารย์ ดร. จีรยุทธ  ไชยจารุวณิช

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์  ภู่วิภาดาวรรธน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เดชา  ทำดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

อาจารย์ ดร. จุฑาศินี  ธัญปราณีตกุล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐเชษฐ์  พูลเจริญ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

อาจารย์ ดร. ยงยุทธ  วิถีไตรรงค์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธา  เจนศิริศักดิ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์ พงษ์เมษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภฤกษ์  ธาราพิทักษ์วงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ดร. ฆนธรส  ไชยสุต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่