กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออก และการมีส่วนร่วมในจัดการการท่องเที่ยว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF