กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ระบบโลจิสติกส์ทางเลือกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF