กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การออกแบบแผนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์วิชาสังคมศึกษาโดยใช้เทคนิคอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนทุ่งฝางวิทยาจังหวัดลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF