การสร้างอัตลักษณ์ของวัยรุ่นบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ

  • จุฑามาศ ทองแก้ว นักศึกษาปริญญาโท สาขาพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • จุรีรัตน์ บัวแก้ว รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำสำคัญ: อัตลักษณ์, วัยรุ่น, เฟซบุ๊คแฟนเพจ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เฟซบุ๊คแฟนเพจในการสื่อสารเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มวัยรุ่น เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) โดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม จากผู้ให้ข้อมูลจำนวน 15 คน

ผลการวิจัยพบว่า เฟซบุ๊คแฟนเพจเป็นพื้นที่สำหรับติดตามข่าวสารของกลุ่มวัยรุ่นในรูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้เข้ามามีบทบาทในการติดต่อสื่อสารของโลกไร้พรมแดนสำหรับการบริโภคข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่นำมาซึ่งกลุ่มวัยรุ่นสามารถสร้างอัตลักษณ์ของตนเองผ่านทางภาษาที่เข้าใจกันในกลุ่มวัยรุ่นหรือในกลุ่มผู้ใช้งานเฟซบุ๊คแฟนเพจ นอกจากนี้ยังใช้สัญญะต่างๆ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่สื่อสารกันบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ เช่น รูปภาพหรือสติ๊กเกอร์เพื่อสื่อความหมายให้ผู้ใช้งานได้รับรู้ความหมายหรือเนื้อหาในการแสดงความคิดเห็น สามารถแบ่งอัตลักษณ์ของวัยรุ่นได้เป็นอัตลักษณ์ส่วนบุคคลซึ่งมี 3 ลักษณะได้แก่ อัตลักษณ์ด้านบุคคล อัตลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นเพศ และอัตลักษณ์ที่บ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกทั้งนี้การเข้ามาแสดงออกทางความคิดสะท้อนให้เห็นถึงการมีจิตสำนึกร่วมต่อข่าวสารที่เกิดขึ้นในสังคม  จึงได้เกิดอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มวัยรุ่นที่สร้างขึ้นมาบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง

กาญจนา แก้วเทพ. 2547. สื่อสารมวลชน “การศึกษาสื่อมวลชนเพื่อทฤษฎีวิพากษ์”. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จุฑามณี คายะนันทร์. 2544. พฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คดอทคอม. โครงการวารสารศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ธงชัย วินิจจะกูล. 2534. วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์แบบวงศาวิทยา (Genealogy) กรุงเทพฯ: รายงานโครงการวิจัยเสริมหลักสูตร. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ปัณฑารีย์ โชรัมภ์. 2547. คุณลักษณะประชาธิปไตยในการสื่อสารผ่านเว็บบอร์ด. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วรรณี ศิริรัตน์รุ่งเรือง. 2547. ตัวตนและการนำเสนอตัวตนของผู้หญิงในเว็บไซต์หาคู่. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กรุงเทพฯ.

วันเฉลิม สารไชย. 2544. การแสดงออกถึงความเป็นตัวตนโดยผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นในเขตเมืองเชียงราย. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สุชา จันทร์เอม. 2529. จิตวิทยาวัยรุ่น. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

สุรพงษ์ มนัสประกัลภ์. 2555. การใช้เฟซบุ๊คในการสื่อสารการตลาดของบริษัทประกัยภัยที่มีผลต่อความพึงพอใจแฟนเพจประกันภัยในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

อรอนงค์ โฆษิตพิพัฒน์. 2554. การสื่อสารเรื่องผู้หญิงบนพื้นที่สาธารณะผ่านโลกไซเบอร์สเปซ. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

โอห์ม สุขศรี. 2549. การสื่อสารผ่านเว็บไซต์กับการสร้างอัตลักษณ์และสัญญะของกลุ่มแฟนคลับฟุตบอลต่างประเทศ กรณีศึกษา: เรดอาร์มีแฟนคลับ. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

Berger, P & Luckmann, T. 1967. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York: Anchor Book. 173

Jenkins, R. 1996. Social Identity. London and New York: Routledge. 3-4

Strangelove, M. 1994. The internet as catalyst for a paradigm shift. Computer-Mediated Cpmmunication Magazine, 8.

บุคลานุกรม

คริส (นามสมมติ), สัมภาษณ์วันที่ 18 พฤกษาคม 2559, ที่ช่องทางสนทนาออนไลน์เว็บไซต์เฟซบุ๊ค

นีน (นามสมมติ), สัมภาษณ์วันที่ 25 พฤกษาคม 2559, ที่ช่องทางสนทนาออนไลน์บนเว็บไซต์เฟซบุ๊ค

อาร์ม (นามสมมติ), สัมภาษณ์วันที่ 10 พฤกษาคม 2559, ที่ช่องทางสนทนาออนไลน์บนเว็บไซต์เฟซบุ๊ค

ขวัญ (นามสมมติ), สัมภาษณ์วันที่ 13 มกราคม 2559, ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แพม (นามสมมติ), สัมภาษณ์วันที่ 13 มกราคม 2559, ที่ช่องทางสนทนาออนไลน์บนเว็บไซต์เฟซบุ๊ค

นิว (นามสมมติ), สัมภาษณ์วันที่ 19 มกราคม 2559, ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กัส (นามสมมติ), สัมภาษณ์วันที่ 25 มกราคม 2559, ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เติร์ก (นามสมมติ), สัมภาษณ์วันที่ 27 มกราคม 2559, ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จานีน (นามสมมติ), สัมภาษณ์วันที่ 18 เมษายน 2559, ที่ช่องทางสนทนาออนไลน์บนเว็บไซต์เฟซบุ๊ค

มาร์ค (นามสมมติ), สัมภาษณ์วันที่ 20 เมษายน 2559, ที่ช่องทางสนทนาออนไลน์บนเว็บไซต์เฟซบุ๊ค

แอปเปิล (นามสมมติ), สัมภาษณ์วันที่ 25 เมษายน 2559, ที่ช่องทางสนทนาออนไลน์บนเว็บไซต์เฟซบุ๊ค

ขนม (นามสมมติ), สัมภาษณ์วันที่ 25 เมษายน 2559, ที่ช่องทางสนทนาออนไลน์บนเว็บไซต์เฟซบุ๊ค

อัม (นามสมมติ), สัมภาษณ์วันที่ 28 เมษายน 2559, ณ หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

อั๋น (นามสมมติ), สัมภาษณ์วันที่ 15 มิถุนายน 2559, ที่ช่องทางสนทนาออนไลน์บนเว็บไซต์เฟซบุ๊ค

ณดา (นามสมมติ), สัมภาษณ์วันที่ 20 มิถุนายน 2559, ที่ช่องทางสนทนาออนไลน์บนเว็บไซต์เฟซบุ๊ค
เผยแพร่แล้ว
2018-06-20
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)