กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สถานการณ์การเกิดโรคฟันผุและโรคปริทันต์ของประชาชนที่มารับบริการ ที่โรงพยาบาลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF