กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพการแข่งขันในประชาคมอาเซียน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF