[1]
แซ่ลิ่วจ. 2018. วัฒนธรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยชนเผ่าอิ้วเมี่ยน. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่. 19, 2 (ธ.ค. 2018), 75-87.