แซ่ลิ่วจ. วัฒนธรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยชนเผ่าอิ้วเมี่ยน. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, v. 19, n. 2, p. 75-87, 26 dez. 2018.