ทองแก้วจุฑามาศ, and บัวแก้วจุรีรัตน์. 2018. “Identity Construction Among Teenagers On Facebook Fan Pages”. Rajabhat Chiang Mai Research Journal 19 (1), 81-92. https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmruresearch/article/view/156173.