คชสีห์ก. และ อนุกุลยุทธธนเ. (2019) มิติการใช้พื้นที่สาธารณะและบทบาทความเป็นชุมชนดั้งเดิมในเมืองเชียงใหม่, วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, 20(1), น. 5-18. doi: 10.14456/rcmrj.2019.1.