[1]
แซ่ลิ่วจ., วัฒนธรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยชนเผ่าอิ้วเมี่ยน, วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, ปี 19, ฉบับที่ 2, น. 75-87, ธ.ค. 2018.