[1]
คชสีห์ก. และ อนุกุลยุทธธนเ., มิติการใช้พื้นที่สาธารณะและบทบาทความเป็นชุมชนดั้งเดิมในเมืองเชียงใหม่, วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, ปี 20, ฉบับที่ 1, น. 5-18, มิ.ย. 2019.