[1]
ยาอินตาน., โพธิสุขบ., ประภัทรสิริบ., กวินกุลเ., ยาอินตาว., และ โตวิชาว., การพัฒนาเครื่องบริหารปอดเพื่อแก้ปัญหาสุขภาวะพร่องของระบบทางเดินหายใจ, วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, ปี 20, ฉบับที่ 1, น. 94-104, มิ.ย. 2019.