1.
ทองแก้วจ, บัวแก้วจ. Identity Construction Among Teenagers On Facebook Fan Pages. Rajabhat Chiang Mai Research Journal [Internet]. 20Jun.2018 [cited 26May2019];19(1):81-2. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmruresearch/article/view/156173