https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmruresearch/issue/feed Rajabhat Chiang Mai Research Journal 2018-03-08T00:00:00+07:00 อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง research_cmru@hotmail.com Open Journal Systems <p><strong>วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่&nbsp; เป็นวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม</strong></p> <p>โดยมีเป้าหมายและขอบเขต (Aim and&nbsp; Scope) ที่รับตีพิมพ์บทความที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษา ที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม ชุมชนและท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน และท้องถิ่น โดยมีองค์ประกอบทางด้านงานวิจัยที่บ่งชี้สภาพการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ ชุมชนและสังคม เป็นงานวิจัยที่มีส่วนร่วมและได้รับการยอมรับของสังคม และงานวิจัยที่ใช้องค์วามรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ์&nbsp; ประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง และเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่นให้ยั่งยืน</p>