วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่  เป็นวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม

     โดยมีเป้าหมายและขอบเขต (Aim and  Scope) ที่รับตีพิมพ์บทความที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษา ที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม ชุมชนและท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน และท้องถิ่น โดยมีองค์ประกอบทางด้านงานวิจัยที่บ่งชี้สภาพการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ ชุมชนและสังคม เป็นงานวิจัยที่มีส่วนร่วมและได้รับการยอมรับของสังคม และงานวิจัยที่ใช้องค์วามรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ์  ประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง และเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่นให้ยั่งยืน

     วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำ 2 รูปแบบ ได้แก่
     1) รูปแบบตีพิมพ์ (Print) เริ่มตีพิมพ์ฉบับแรก ปี พ.ศ. 2543   ISSN 1513-8410 (Print)
     2) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) เริ่มเผยแพร่ปี พ.ศ. 2561 (ปีที่ 19 ฉบับที่ 1)    ISSN 2651-2068 (Online)

Vol 19 No 2 (2018): July - December

Published: 2018-12-26

Alternative Logistics Systems for Enhancing Competitiveness of Rice in Chiang Mai, Chiang Rai and Phayao Provinces

ชนิตา พันธุ์มณี, เกษม กุณาศรี, เริงชัย ตันสุชาติ

5-23

The improvement of English speaking skill of Buddhist monks and novices in tourist attractive temples, in Meuang district, Chiang Mai province

สำราญ ขันสำโรง, ทิพย์พนากรณ์ เลาลี, วิสุทธิไชย ชัยสิทธิ์

101-112

The Hospitality Marketing Mix development guidelines towards Tourists needs : Mae Sai Pa Meing Village, Long Khod Sub-district, Prao District, Chiang Mai Province

ศิริรักษ์ ยาวิราช, ชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ์, เก็จวลี ศรีจันทร, ศุภวัชร์ อินฝาง, รุจิรา สุขมณี

125-135

View All Issues

Indexed in tci