วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่  เป็นวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม
 
    โดยมีเป้าหมายและขอบเขต (Aim and  Scope) ที่รับตีพิมพ์บทความที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษา ที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม ชุมชนและท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน และท้องถิ่น โดยมีองค์ประกอบทางด้านงานวิจัยที่บ่งชี้สภาพการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ ชุมชนและสังคม เป็นงานวิจัยที่มีส่วนร่วมและได้รับการยอมรับของสังคม และงานวิจัยที่ใช้องค์วามรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ์  ประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง และเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่นให้ยั่งยืน

รูปแบบของวารสาร
 
1. กำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม
  2. บทความที่ตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ บทความละ 2 ท่านต่อเรื่อง โดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์และผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double-blind Peer Review)   
  3.  วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำ 2 รูปแบบ ได้แก่
        - รูปแบบตีพิมพ์ (Print) เริ่มตีพิมพ์ฉบับแรก ปี พ.ศ.2543 ถึงปี พ.ศ.2562  ISSN 1513-8410 (Print)
        - รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 (ปีที่ 19 ฉบับที่ 1)    ISSN 2651-2068 (Online)

Vol 20 No 1 (2019): January - June

    วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่  เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อตีพิมพ์บทความที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น  ทั้งทางด้านสังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และการศึกษา   และวารสารนี้ได้รับการรับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center) กลุ่ม 2  โดยวารสารฉบับนี้ได้เผยแพร่ผลงานที่มีเนื้อหาทางด้านวิชาการ  การสร้างองค์ความรู้ การบูรณาการผลงานวิจัยและการบริการวิชาการ  และข้อมูลอันเป็นประโยชน์จากคณาจารย์  นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ  ในสาขาวิชาต่างๆ  เพื่อที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต  สังคม  ชุมชนและท้องถิ่น  รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านวิชาการแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป  โดยมีบทความ 10 เรื่อง ที่มีเนื้อหาหลากหลาย  ได้แก่ มิติการใช้พื้นที่สาธารณะและบทบาทความเป็นชุมชนดั้งเดิมในเมืองเชียงใหม่ การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพการแข่งขันในประชาคมอาเซียน การเลี้ยงไก่ด้วยสารเสริมจากเปลือกเมล็ดมะขามเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์  แนวทางการฟื้นฟูวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ไทลื้อ (การขับลื้อ) ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  Pre-Service Teachers and Educational Management in Multicultural Schools การออกแบบแผนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์วิชาสังคมศึกษาโดยใช้เทคนิคอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนทุ่งฝางวิทยาจังหวัดลำปาง  การพัฒนาเครื่องบริหารปอดเพื่อแก้ปัญหาสุขภาวะพร่องของระบบทางเดินหายใจ  สถานการณ์การเกิดโรคฟันผุและโรคปริทันต์ของประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  การศึกษาวิเคราะห์คำซ้อนในค่าวซอเรื่องพระอภัยมณีและศรีสุวัณณ์   โดยบทความได้ผ่านการพิจารณาและการกลั่นกรอง จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

   กองบรรณาธิการขอขอบคุณนักวิจัยทุกท่านที่ได้ส่งบทความเข้ามาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความในวารสารฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  ชุมชน  และท้องถิ่น  ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้  อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ในทางวิชาการของประเทศไทยต่อไป

Published: 2019-06-11

Dimension Application of Public Space and Role of Traditional Community in Chiang Mai City

กนกวรรณ คชสีห์, เอกรินทร์ อนุกุลยุทธธน

5-18

Promoting the Production of Organic Products in Chiang Mai Province: the Potential Competition in ASEAN Community

เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์, ปภากร สุทธิภาศิลป์

19-29

The chicken cultivation with herbs form tamarind seed coat to reduce production costs and Encouraging farmers in Buriram

ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน, สมหมาย ปะติตังโข, กิ่งแก้ว ปะติตังโข

31-40

Pre-Service Teachers and Educational Management in Multicultural Schools

เสาวลักษณ์ เรืองศรี, ณรงค์ สุขประเสริฐ, สุวัฒนวงศ์ พันเพ็ชร, พัฒนา บุญญประภา, กิตติวินท์ เดชชวนากร

71-80

Development of spirometer to solve the problem of respiratory system

นิกร ยาอินตา, บุศรา โพธิสุข, บุญญาดา ประภัทรสิริ, เมธัส กวินกุล, วัชรวลี ยาอินตา, วรรณชนก โตวิชา

94-104

View All Issues

Indexed in tci