เผยแพร่แล้ว: 2019-06-11

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)