ลำดับ รายนาม สังกัด
1 รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด โชติวชิรา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา กมล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤตินันท์ สมุทร์ทัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 อาจารย์ ดร.เดชา ศุภพิทยาภรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 อาจารย์ ดร.ธารณ์ ทองงอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14 อาจารย์ ดร.นันท์นภัส แสงฮอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 อาจารย์ ดร.พรทิพย์ โรจน์ศิรพิศาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 อาจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 อาจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 อาจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19 อาจารย์ ดร.ลฎาภา ลดาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21 อาจารย์ ดร.สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22 อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23 อาจารย์ ดร.เจนสมุทร แสงพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24 อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25 อาจารย์ ดร.สิระ สมนาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 อาจารย์วีระยุทธ สุภารส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27 อาจารย์ชญาณิศวร์ ยิ้มสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28 อาจารย์ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
29 อาจารย์นันทกา ฟูสีกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30 อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31 รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
32 ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
33 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
34 ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
35 ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
36 ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
37 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
38 ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง บุญเรืองรัตน์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
39 ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
40 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี แกมเกตุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41 รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี โพธิสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
42 รองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
43 รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
44 รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
45 รองศาสตราจารย์ ดร.พวงเพ็ญ อินทรประวัติ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
46 รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
47 รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48 รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ม้าคะนอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49 รองศาสตราจารย์ ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร มหาวิทยาลัยบูรพา
50 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ทิพย์คง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
51 รองศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ จันทรา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
52 รองศาสตราจารย์ ดร.จิติมา วรรณศรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
53 รองศาสตราจารย์วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
54 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา แช่มช้อย มหาวิทยาลัยนเรศวร
56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา พิมพ์ทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระ วุฒิพรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา ไล้ทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
66 อาจารย์ชูพินิจ เกษมณี ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
67 อาจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง สุรินา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
68 อาจารย์ ดร.ลือชา ลดาชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
69 อาจารย์ ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
70 Prof.Merle Wallace The University of the South
71 พระครูธีรสุตพจน์ (ดร.) พระมหาสง่า ธีรสํวโร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่
72 พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์(ดร.)
พระมหาดวงจันทร์ คุตฺตสีโล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
73 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม นครเขตต์ ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ สสส.
74 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร สีแล กองบรรณาธิการ สถาบันพลศึกษา
75 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
76 อาจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ มหาวิทยาลัยพะเยา
77 อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
78 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ พุกเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
79 อาจารย์ ดร.โชคศิลป์ ธนเฮือง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ สีบุตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
81 อาจารย์ ดร.ศักดา น้อยยาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
82 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัตตาวัน นาใจแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
83 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร วัจนะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
84 อาจารย์ ดร.ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
85 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
86 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงษ์ มหาวิทยาลัยทักษิน
87 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา รักกะเปา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
88 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
89 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยธิดา ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
90 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
91 ดร.ฉัตรชัย พะวงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
92 ดร.แสงกฤช กลั่นบุศย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
93 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิชัยดิษฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
94 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
95 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วรชัยยุทธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
96 อาจารย์ ดร.สุพัตรา สกุลศรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
97 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหดล
98 อาจารย์ ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
99 อาจารย์ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
100 ศาสตราจารย์ ดร.พศิน แตงจวง ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
101 รองศาสตราจารย์สุนทร ชนะกอก ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
102 รองศาสตราจารย์มนัส ยอดคำ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
103 อาจารย์ ดร.อัญชลี ตนานนท์ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
104 รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร ธนสุวรรณ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่