ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

        ขอเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารคณะศึกษาศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำปี 2562