มาตรฐานทางจริยธรรมการตีพิมพ์วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        หน้าที่ของบรรณาธิการต่องานทั้งหมดที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร มีดังนี้

                1. ดำเนินการให้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านและผู้นิพนธ์
                2. ทำการปรับปรุงวารสารอย่างสม่ำเสมอ
                3. ทำการรับรองคุณภาพของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
                4. สนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
                5. คงไว้ซึ่งความถูกต้องของรายงานการศึกษา
                6. ปกป้องมาตรฐานทางปัญญาจากความต้องการทางธุรกิจ
                7. ทำการชี้แจงการแก้ไขด้วยความเต็มใจ การทำให้เกิดความกระจ่าง การถอน และการขออภัย หากจำเป็น