พยาบาลสาร (Nursing Journal) ดำเนินการจัดพิมพ์โดย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและสุขภาพ ระหว่างบุคคลากรที่อยู่ในวงการวิชาชีพและผู้ที่สนใจ

Vol 44 No 3 (2017): กรกฏาคม - กันยายน 2560

Published: 2018-03-13

ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในผู้ที่เป็นมารดาครั้งแรก

อักษราณัฐ ภักดีสมัย; พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ปิยะนุช ชูโต

19-29

พฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของพยาบาลตามการรับรู้ของมารดาข้ามชาติพม่า

วัชรี เจนเจริญรัตน์; อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์, ทัศนี ประสบกิตติคุณ

41-51

ภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในแรงงานสตรีข้ามชาติ

หทัยชนก เผ่าวิริยะ; ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, เกสรา ศรีพิชญาการ

102-112

ความคาดหวังจากการดื่มสุราและพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ปิยทัศน์ เร่งเร็ว; หรรษา เศรษฐบุปผา, ดาราวรรณ ต๊ะปินตา

113-124

ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพยาบาล: กรณีศึกษาโรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่

ปริศนา ทองอร่าม; เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์

134-143

แนวปฏิบัติที่ดี : การพยาบาลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนด

ดลก์พร มาตยาบุญ; พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, มาลี เอื้ออำนวย

165-173

พยาบาลควรทำอย่างไรให้ตนเองเป็นผู้มีสุขภาพดี

คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง; อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม

174-182

View All Issues

แบบฟอร์ม

1) คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

2) แบบฟอร์มการขอนำส่งบทความ

3) แบบฟอร์มสมัครสมาชิก