บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิจิตร      ศรีสุพรรณ
ศาสตราจารย์ ดร. ประนอม   โอทกานนท
ศาสตราจารย์  ดร. สมจิต   หนุเจริญกุล
ศาสตราจารย์ ดร. วิภาดา   คุณาวิกติกุล

บรรณาธิการ   
รองศาสตราจารย์         ดร. อารีวรรณ       กลั่นกลิ่น   

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์     ดร.ดวงฤดี        ลาศุขะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์   จินตะเวช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพร     ศุทธากรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร   แสนศิริพันธ ์
อาจารย์ ดร.เพชรสุนีย    ทั้งเจริญกุล  
อาจารย์  ดร.พนิดา   จันทโสภีพันธ
นางสาว ชลลดา    กองสุข
นาง มาริสา      คุปตารักษ์