ปัจจัยทำนายความตั้งใจปฏิบัติการป้องกัน การติดเชื้อวัณโรคของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไป

  • ขนิษฐา เอกปัชฌาย์
  • วันชัย มุ้งตุ้ย
  • จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ
Keywords: ความตั้งใจ, การป้องกัน, การติดเชื้อวัณโรค, พยาบาลวิชาชีพ

Abstract

          การติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรทางการพยาบาลเป็นปัญหาสำคัญและส่งผลกระทบที่รุนแรง การวิจัยเชิง ทำนายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติต่อพฤติกรรม บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง การรับรู้การควบคุม พฤติกรรม และความตั้งใจปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไป รวมทั้งศึกษาปัจจัยทำนายความตั้งใจปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไป กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพที่ ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 93 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนกรกฎาคม 2556 โดยใช้แบบสอบถามที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้น และได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงตาม เนื้อหาเท่ากับ 0.80 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

          ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี เจตคติต่อพฤติกรรม บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง การรับรู้การควบคุม พฤติกรรม และความตั้งใจปฏิบัติ การป้องกันการติดเชื้อวัณโรคที่ดี และมีเพียงการรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม เท่านั้นที่สามารถทำนายความตั้งใจปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคของพยาบาลวิชาชีพได้ร้อยละ 25.60 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.001

          ผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หอผู้ป่วย หรือ หน่วยงานด้านการ ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ควรสนับสนุนให้พยาบาลวิชาชีพมีการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติ การป้องกันการติดเชื้อวัณโรค เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพมีความตั้งใจปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคต่อไป

Published
2015-11-30
Section
บทความวิจัย