รูปแบบการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

  • ชฎารัตน์ เกื้อสุข
  • นภัทร์ ยาอินตา
  • พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ
  • อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
Keywords: การสร้างเสริมสุขภาพ, นวัตกรรม, พยาบาลวิชาชีพ

Abstract

          บทความนี้เป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคเหนือ ในสถาน บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ คือ รูปแบบการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุข ภาพตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ บทบาทการดำเนินงานโดยพยาบาลวิชาชีพ ตามยุทธศาสตร์ 5 ประการ ตามกฎบัตรออตตาวาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ 1) การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 2) การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 3) การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 4) การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล และ 5) การปรับระบบบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีและส่งผลลัพธ์ที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ ประชาชนในพื้นที่
Published
2015-12-31
Section
บทความวิชาการ