บทเรียนจากการถ่ายโอนความรู้ภายหลังการอบรมเฉพาะทาง ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
  • อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
  • วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ
  • นุศร จิตวิชา
  • มัลลิกา อุดมสิน
Keywords: บทเรียน, การถ่ายโอนความรู้, พยาบาลวิชาชีพ

Abstract

          การบริหารงานในยุคปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติในปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น อันส่งผลให้องค์การอยู่รอด รวมทั้ง ยังช่วยให้องค์การมีความได้เปรียบในการแข่งขันอีกด้วย อย่างไรก็ตามการฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ งบประมาณค่อนข้างสูง บทความทางวิชาการนี้มุ่งเน้นการถอดบทเรียนจากงานวิจัยการถ่ายโอนความรู้ และปัจจัยส่งเสริมการถ่ายโอนความรู้ภายหลังการฝึกอบรม เพื่ออธิบายปรากฏ การณ์ของแนวคิดการ ถ่ายโอนความรู้ การวัด และการประเมินผล ระยะเวลาวัด และประเมินผล แนวคิดปัจจัยการถ่ายโอน การเรียนรู้ และผลงานวิจัยปัจจัยการถ่ายโอนการเรียนรู้ภายหลังการฝึกอบรม อันเป็นประโยชน์ต่อ ผู้บริหารหน่วยงานในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลากรส่งเข้าอบรมตามความต้องการหน่วยงาน และเป็น ความต้องการของบุคคลากรด้วย และเมื่อสำเร็จการอบรมจำเป็นต้องนำความรู้ที่ได้รับสู่การปฏิบัติได้จริง
Published
2015-12-31
Section
บทความวิชาการ