Nursing Journal https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing วารสารพยาบาลสาร en-US warisa.wi@cmu.ac.th (Areewan Klunklin) warisa.wi@cmu.ac.th (Warisa Wikasilp) Mon, 24 Jun 2019 16:22:30 +0700 OJS 3.1.0.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Editorial https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197061 <p>พยาบาลสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปีที่ 46 ซึ่งจะตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่หลากหลายประเด็นมากขึ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งบทความวิชาการ ตัวอย่างเช่น ความวิตกกังวล การสนับสนุนทางสังคม และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในระยะหลังคลอดของมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่สำหรับบิดา-มารดาเพื่อลดการสัมผัสควันบุหรี่มือสองในเด็กป่วยโรคหืด ผลของโปรแกรมพัฒนาแกนนำเยาวชนไทยมุสลิม ต่อการป้องกันการใช้ความรุนแรงในเยาวชนชายแดนภาคใต้ ปัจจัยทำนายความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และบทความวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษได้แก่ Perceived Leader-Member Exchange and Patient Safety Culture among Nurses in Tertiary Hospitals, Kunming, the People’s Republic of China &nbsp;Dietary Behavior, Perceived Benefits and Barriers Among Persons Undergone UrinaryTract Stone Removal นอกจากนี้ยังมีบทความวิชาการที่น่าสนใจเกี่ยวกับ การใช้สถานการณ์จำลองกับหุ่นผู้ป่วยเสมือนจริงในการสอนกฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล</p> <p>กองบรรณาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความวิจัยและบทความวิชาการจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่าน ขอขอบคุณที่ส่งบทความวิจัยมาตีพิมพ์กับพยาบาลสารของเราและทางกองบรรณาธิการจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของวารสารอย่างต่อเนื่องตลอดไป</p> ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197061 Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0700 Anxiety, Social Support, and Postpartum Functional Status Among Mothers with Cesarean Section https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197066 <p>Attainment of maternal functional status during the postpartum period is very important for maternal health, especially cesarean mothers. The purpose of this descriptive correlational research study was to explore the relationship between anxiety, social support, and postpartum functional status among mothers with cesarean sections. The subjects were 102 cesarean mothers at 6 weeks postpartum who received service at Rajavithi Hospital, between August 2014 and January 2015. The research instruments used were the State Anxiety Inventory Form Y by Spielberger (1983), the Thai version by Thapinta (1991) with a reliability coefficient of .89, the Mother Social Support Questionnaire by Sitthiboonma, and others (2014) with a reliability coefficient of .94, and the Maternal Functional Status Inventory by Baosoung, and others (2014) with a reliability coefficient of .94. Data were analyzed using descriptive statistics and Pearson's product moment correlation. Results of the study revealed that:</p> <ol> <li>Fifty-six point eight six percent of cesarean mothers had a low level of state anxiety.</li> <li>&nbsp;Most of cesarean mothers (79.42%) had a high level of social support, and most cesarean mothers (84.31%) identified that the husband was the most supported person.</li> <li>A majority of cesarean mothers (90.20%) had a high level of maternal functional status.</li> <li>&nbsp;Anxiety had a significant and moderate negative correlation with maternal functional status among mothers with cesarean sections (r = -.503, p &lt; .01).</li> <li>Social support had a significant and moderate positive correlation with maternal functional status among mothers with cesarean sections (r = .385, p &lt; .01).</li> </ol> กนิษฐา แก้วดู, ฉวี เบาทรวง, นันทพร แสนศิริพันธ์ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197066 Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0700 Factors Related to Quality of Life Among Patients With Cervical Cancer in Kamphaengphet Province https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197075 <p>The research aimed to study factors related to quality of life among patients diagnosed with cervical cancer in Kamphaengphet province. Ninety-seven patients diagnosed with cervical cancer who lived in Kamphaengphet were selected by simple random sampling.Data were collected using questionnaires composed of 5 parts; personal information, stress, coping, social support, and quality of life. Function Assessment&nbsp; of Cancer Therapy – Cervical Cancer version Thai(FACT – CX).The questionnaire was reviewed by 5 experts.The reliability of stress, coping, and social support questionnaires were 0.71, 0.70, 0.73 respectively and quality of life questionnaires was 0.80 tested by Cronbach’s coefficient alpha. Data were analyzed using descriptive statistics and Pearson’s correlation statistics.</p> <p>The results of the study showed that the quality of life of the sample in Kamphaengphet was at a high level mean score ( =3.39,SD =0.23, highest score was 4). Stress had a statistically significant negative relationship with quality of life (r = -.214, p &lt;.05), and social support had a statistically significant positive relationship with quality of life (r = .374, p &lt;.01).Coping was not significant with quality of life. Therefore, social support should be promoted among patients with cervical cancer in order to have a high quality of life.</p> จุฑาทิพย์ ตาสุสี, ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ธิดารัตน์ คำบุญ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197075 Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0700 Factors Predicting Symptom Clusters Among Persons with Chronic Obstructive Pulmonary Disease https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197079 <p>Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is one of the most common respiratory problems and is presented with symptom clusterings. COPD affects one’s physical, mental, emotional, and social health. The purpose of this study was to explore factors predicting symptom clusters among persons with COPD. These factors included lung function, nutritional status, smoking patterns, perceived self-efficacy, and perceived social support. A sample of 152 adults with COPD aged 45-65 years old were recruited from Chiangrai Prachanukroh Hospital and Maechan Hospital. Research instruments used for data collection consisted of a Demographic Data Recording Form, Symptom Cluster Questionnaire, Perceived Self-Efficacy Questionnaire, and Perceived Social Support Questionnaire. Content validity of all instruments was judged by a panel of experts. The Cronbach’s alpha reliability of the questionnaires were 0.82, 0.93, and&nbsp; 0.86 respectively. Data were analyzed using descriptive statistics and multiple regression.</p> <p>The result revealed that:</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Factors that were statistically significant correlated with symptom clusters that showed a moderate&nbsp; level of perceived social support (r=.35, p&lt;.01), nutritional status (underweight) (r=.28, p&lt;.01), moderate level of perceived self-efficacy (r=.20, p&lt;.05) and low level of perceived self-efficacy (r=.18, p&lt;.05) Factors that predicted symptom clusters were; nutritional status (underweight), low and moderate level of perceived self-efficacy and moderate level of perceived social support. These factors accounted for 26 % (p&lt;.001) of symptom clusters among persons with COPD. The results from the study provide data for nurses in improving the care of COPD patients by promoting nutritional status in the patients who are underweight, as well as enhancing self-efficacy and social support in order to decrease the perception of symptom clusters.</p> พัชรินทร์ คำแก่น, จินดารัตน์ ชัยอาจ, นิตยา ภิญโญคำ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197079 Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0700 Effect of Self-efficacy Enhancement on Breastfeeding Among Adolescent Mothers https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197092 <p>Adolescent mothers may lack confidence in their ability to breastfeed their infants. <br> Adolescent mothers with low breastfeeding self-efficacy, may not have been successful with exclusive breastfeeding. The purpose of this quasi-experimental research was to examine the effect of self-efficacy enhancement on exclusive breastfeeding at 6 weeks among adolescent mothers. The subjects consisted of 44 adolescent mothers admitted into the postpartum ward at Banpong Hospital in Ratchaburi from March to July 2016. They were selected using the inclusion criteria and equally divided into the control and experimental groups with twenty-two in each group, as a matched pair design. The research instruments consisted of 2 parts. Part 1 included the breastfeeding self-efficacy enhancement plan, a video presenting a symbolic model, a breastfeeding flip chart, a comic chat used instead of words, and the book "Hai Look Kin Nom Kra Phong Nae Jai Reu” (Are you sure you want to give your baby formula milk). Part II included a breastfeeding self-efficacy questionnaire and the exclusive breastfeeding questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics and the Chi-square test.</p> <p><strong>Results of the study revealed that: </strong></p> <p>The adolescent mothers in experimental group had significantly higher exclusive breastfeeding rate at 6 weeks than that of the control group (p &lt; .001)</p> มนัสชนกฑ์ กุลพานิชย์, บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, นงลักษณ์ เฉลิมสุข ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197092 Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0700 Development of Caregiver Capacity by Community Participation in Screening for Dementia among Older Persons https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197100 <p>Dementia is a major public health problem for older people across the world. Therefore, the purpose of this study was to develop caregiver capacity in the community by enabling them to participate in screening for dementia in older people and, to study the possibility of creating a training program to develop caregiver capacity in the community for screening for dementia in older people. The sample size of this study was 57 people divided into two groups. The research had three phases which were 1) the situation analysis phase, 2) the operation phase, and 3) the evaluation phase. The first group of 27 people were in the situation analysis phase&nbsp; which included persons who have been involved in screening for dementia among older persons. The second group of 30 caregivers were in the operation phase and evaluation phase that included persons who have been involved in screening for dementia among older persons. This was the same as the first group and 30 caregivers. The research instruments were a vertical semi-structured interview questions and a questionnaire about the possibility of a training program for developing caregiver capacity through community participation in screening for dementia in older people. The reliability of the questionnaire was 0.92. The concept of community participation by Cohen and Uphoff (1980) was used as a model.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The development of caregiver capacity by community participation in screening for dementia in older people have been a training program for community members who are screening for dementia in older people and the possibility of training program of developing the caregiver capacity by community participation in screening for dementia in older people were easy to use, appropriate to apply, save time and money and the clarity and understanding were very good.</p> <p>These result show that a training program for community members who are screening for dementia in older people should be applied when taking care of older people and should be assessed further.</p> จิรานันท์ สุริยะ, ศิวพร อึ้งวัฒนา, วราภรณ์ บุญเชียง ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197100 Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0700 Effect of Promoting Smoking Cessation Program for Parents to Reduce Secondhand Smoke Exposure in Pediatric Patients with Asthma https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197104 <p>Secondhand smoke exposure in pediatric patients with asthma results in more frequent and severe exacerbations. The objective of this quasi-experimental study was to examine the effect of the Promoting Smoking Cessation program on parents of pediatric patients with asthma. The participants were parents of fifty children with asthma, aged under five years, who currently smoke cigarettes. The first 25 participants were assigned to a control group and the latter 25 to an experimental group. The control group received conventional nursing care while the experimental group took part in the Promoting Smoking Cessation program. The instrument used in collecting data was the Smoking Cessation Behaviors Questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics and t-test.</p> <p>The results of this study showed that after the intervention, the mean score of smoking cessation behaviors in the experimental group was significantly higher than that of the control group (p &lt; .05). The results suggest that the Promoting Smoking Cessation program can improve smoking cessation behaviors of parents in pediatric patients with asthma. The program should be employed as a guideline to reduce secondhand smoke exposure in pediatric patients with asthma.</p> วิชชุดา มากมาย, สุนิดา ปรีชาวงษ์, สุรศักดิ์ ตรีนัย ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197104 Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0700 The Development of Pattern of Behavioral Health Modification among Hypertension Group by Family Participation : Damnoen Saduak Hospital in Ratchburi Province https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197110 <p>Hypertension patients have tall tendency and cause of cardiovascular disease risk so they modified health behavior can control hypertension level. This participatory action research was to develop health behavioral modification pattern amongst hypertension group towards family participation. The 30 participants were selected by purposive and snowball sampling techniques. The instruments consisted of demographic data, health assessment, a set of open-ended questions (Matrix), observational guidelines and field notes, develop by PRECEDE framework (Green &amp;Kreuter, 2005) All of these instruments were verified for content validity from experts. Data were analyzed by using descriptive statistics and content analysis.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The research results revealed that participants were going through problem analysis process, and created vision for decrease salt and decrease disease. The operation plan consist of healthy food plan, physical activity plan, relaxation plan and continuous drug using plan. The problem-solving processes were operational plan building, implement activities, and re-planning.&nbsp; The evaluation of participant pattern had hypertension friends, decrease salt-decrease sodium salt, physical activity reduce from the disease, healthy food, families power, learning for health, and Buddhist healthy to decrease hypertension level and relevant to their lifestyle and context.&nbsp;</p> <p>The result of this study could be used as a guide for caring hypertension patient by participation and analysis problem solving for health behavioral modification in their community.</p> นวพร วุฒิธรรม, พิมพ์นิภา ศรีนพคุณ, ชุติมา สีนวล ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197110 Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0700 Implementation of Multidrug Resistant BacteriaTransmission Prevention Among Regional Hospitals https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197121 <p>Healthcare associated infections caused by multidrug resistant (MDR) bacteria have been increasing. Hospitals have to strictly prevent transmission of MDR bacteria. The purpose of this descriptive research was to examine the implementation, including barriers and facilitators in prevention of MDR bacteria transmission among regional hospitals. The study population were 28 Head of Infection Control nurses. Data were collected using a self-administered questionnaire developed by the researcher. The content validity index of the questionnaire was 0.97. Data were collected from December 2014 to January 2015 by posting a questionnaire to the study population. The response rate was 96.4%. Data were analyzed using descriptive statistics.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The study results revealed that 82.1% of all activities in regional hospitals related to &nbsp;prevention of multidrug resistant bacteria transmission. These activities were; disinfection and sterilization (100%), specimen collection (100%), environment management (95.4%), isolation precautions (88.6%), educating healthcare workers, patients and relatives (88%), and appropriate antimicrobial usage (84.9%). Activities with an occurrence of less than 80 % included; having a written policy and plan (77.4%), referral systems (74.1%), surveillance of multidrug resistant infections (72.7%), and setting-up communication (64.2%).</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Barriers in implementing prevention of multidrug resistant bacteria transmission included; insufficient number of ward personnel (63.0%) lack of isolation rooms (55.6%) and lack of infectious disease physicians (33.3). Facilitators in implementing prevention of multidrug resistant bacteria transmission included; budget allocation for hand hygiene promotion (29.6%) policy prevention of multidrug resistant bacteria transmission (29.6), and planning to prevent the spread of multidrug resistant bacteria&nbsp; (25.9 %).</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; These results reflect that regional hospitals should determine a strategy to prevent multidrug resistant bacteria transmission, especially where there is low implementation of preventative activities and they should provide a budget for implementation.</p> มุจรินทร์ แจ่มแสงทอง, วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, อะเคื้อ อุณหเลขกะ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197121 Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0700 Effects of Hypertension Prevention Program on Practical Behaviors and Blood Pressure Levels among High risk of Hypertensive Persons https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197129 <p>Hypertension is a silent killer and is a major cause of increased morbidity and mortality. Prevention of illness by encouraging practical behaviors is important to reduce risks, decrease the cost of treatment and prevent the complications that will occur. The purpose of this quasi-experimental research was to determine the effects of a hypertension prevention program on practical behaviors and blood pressure levels. The study included a purposive sample of sixty high-risk hypertensive subjects living in Nam Ang suburb, Tron district, Uttaradit province. The sample was selected using the inclusion criteria of persons between the ages of 35 and 59 years of age, with systolic blood pressure between 130 and 139 and/or diastolic blood pressure between 85 and 89, that had never been diagnosed as hypertensive, could speak and write in Thai, and were not pregnant. Subjects were divided into experimental and control groups with 30 people per group. The Neuman System Model guided the intervention for the experimental group and included participation in an eight-week hypertension prevention program. The control group received regular care. Research tools consisted of a reliable and valid. Content validity was more than .50, confirmed by IOC. The Alpha Cronbach’s reliability was .92. A Practical Behaviors Questionnaire (PBQ) and a blood pressure recording form were utilized in BP monitoring. Data analysis used descriptive statistics such as mean, percentage, standard deviation, paired t-test and independent t-test.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results found that the mean score on diet, exercise, emotion and stress management on the PBQ were significantly different post-intervention in the experimental group. The difference between the experimental and control group was significant and set at the p-value &lt;.05. Blood pressure mean scores were significantly different post-intervention as well.</p> วงค์ชญพจณ์ พรหมศิลา, สุภาพร แนวบุตร, ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197129 Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0700 The Effect of the Development of a Core-Team Youth Thai-Muslim Program toward Violence Prevention among Youths in Southern Thailand https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197140 <p>The purpose of this quasi-experimental research was to examine the effect of a development program for a core-team youth thai-muslim group toward violence prevention. The sample was 480 students who have studied in pattani, yala, narathiwat and songkhla provinces Data was gathered using a violence management skill questionnaire, attitude towards violence questionnaire, and an aggressive behavior questionnaire. Data were analyzed using frequency, mean, standard deviation, and independent t-test. Major findings were as follows:</p> <p>Experimental groups had lower mean score of aggressive than control groups significantly at .05 even though there was no significantly difference on violent management skills and attitude towards violence. However, examining in each province, there was significant differences among violent management skills and attitude towards violence differently among each province.&nbsp;&nbsp;</p> <p>This study suggests that the development of a core-team adolescence thai-muslim program can reduce aggressive behavior and promote more favorable attitudes towards violence, including enhancing violence management skills among thai-muslim adolescents. The difference among each context should be taken into the consideration for the program. Suggestions to extend the application of this program for education in various contexts and to expand knowledge for nursing and other disciplines are being discussed with each of these stakeholder groups.</p> วินีกาญจน์ คงสุวรรณ, วันดี สุทธรังษี, ศรีสุดา นาลีสิน ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197140 Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0700 Situational Analysis of Primary Nursing, Pediatric Intensive Care Unit 2, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197145 <p>Primary nursing is an individual care for patients and aims to provide holistic care and response to patient needs. The objectives of this study were to describe the situation problems, obstacles and recommendations of the primary nursing service in the Pediatric Intensive Care Unit 2 of Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital. The saple consisted of a head nurse, thirteen nurse practitioners working in the Pediatric Intensive Care Unit 2 and documents related to primary nursing. Data were collected through document reviews, interviews and focus group discussions. The data collection instruments were the semi-structured interview guidelines and focus group discussions. Data were analyzed using descriptive statistics and content analysis.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results revealed the following.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.The situation of primary nursing in the Pediatric Intensive Care Unit 2, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital was as follows: 1) primary nursing unit organization; the head nurse is the top manager of&nbsp; line authority and this authority can be assumed by an in–charge nurse if the head nurse is not on duty, a primary nurse coordinates patient care with a healthcare team and the patient’s family through nurses’ notes and verbal communication, 2) the head nurse arranges the work schedule for primary nurses in order for them to work with their patients continuously, 3) the head nurse or in-charge nurse try to assign primary nurses to take care of their patients every time they are on duty, 4) the organization of shifts for patient care continuity includes patient-data collection,&nbsp; assessment of patients’ problem, development of a nursing care plan, provision of care based on a nursing care plan, and shift change reports and discharge planning, 5) selection of primary patient; the head nurse or in-charge nurse selects and assigns patients to primary nurse by providing opportunities for every nurse to be a primary nurse, and 6) organizational features specific to primary nursing include family conferences and reviews of the patient care process.</p> <ol start="2"> <li class="show">The problems and obstacles of primary nursing included failure to assign primary nurses to their particular patient(s) every time they were on duty, incomplete patient information and discharge planning, the assignment of primary nurses did not follow the agreements, primary nurses became stressed when taking care of very sick patients for a long time, and the role of primary nurse was not clearly delineated. Primary nurses rarely had a chance to join family conferences and to perform patients’ rounds with the physician and head nurse. The suggestions were to develop a manual or a set of guidelines for primary nursing which includes a description of the role of primary nurses, patient recording, and discharge planning, care-team conference, patient rounds with physician. The guidelines need to be revised in order to consistently assign the same patient to the responsible primary nurse, and to provide consultant for primary nurses when they are stress.</li> </ol> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results of this study can be used by nursing administrators to improve the quality of primary nursing systems and to manage problems and obstacles of primary nurses in the Pediatric Intensive Care Unit 2 of Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital.</p> สุปราณี สายอุต, ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, รัตนาวดี ชอนตะวัน ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197145 Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0700 The Effect of the Team Work Program on Nursing Service Quality of the Ward as Perceived by First-Line Nurse Manager at a Secondary Private Hospital https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197198 <p>The objective of this quasi-experimental research was to compare quality of nursing care in wards perceived by first line nurse managers before and after using a team development program between the experimental group and the control group. The power of a test was employed to calculate the sample size, and simple random sampling was used to select 40 nurses; 20 were assigned into&nbsp; &nbsp;the experimental group and the other 20 in the control group.&nbsp; The research instruments were: a team development program, a teamwork manual, a teaching plan, teamwork assessment form, and a questionnaire on perceived quality nursing care in wards.&nbsp; Content validity of the instrument was 0.92; and the Cronbach’s alpha coefficient for teamwork knowledge was 0.95.&nbsp; Descriptive and inferential statistics, paired t-test and independent t-test were used. The research results revealed that quality of nursing care perceived by the experimental group was at a highest level ( = 4.59, SD = 0.23) and that perceived by the control group was at a moderate level&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;( = 3.40, SD = 0.28); and the experimental group’s perception of quality of nursing care was significantly higher (p&lt;.05) than that of the control group.&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results indicated that the team development program enabled the experimental&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; group’s perception of quality of nursing care to be higher than that of the control group, particularly in terms of facilities, responsiveness, assurance, care, and reliability which are dimensions of quality emphasized by private hospitals.&nbsp; Thus, the implication of the results is that leaders in nursing organizations in all wards of private hospitals should develop teamwork in first line nurse managers to equip nurses with good quality nursing care that is good for the patient and organization.</p> พีรยา คงรอด, เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, เบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197198 Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0700 The Relationships Between the Participatory Management Work Empowerment, and the Effectiveness of Patient Unit as Perceived by First – Line Nurse Managers, Private Hospitals https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197205 <p>The purpose of this quantitative study was to investigate the relationship between participatory management, and work empowerment and effectiveness of patient unit as perceived by first–line nurse managers in private hospitals. The target population was 100 first-line nurse managers.&nbsp; Data were collected using a questionnaire consisting of 4 parts: general information, participatory management, work empowerment, and effectiveness of patient unit as perceived by first–line nurse managers. The content validity was 1 and the Cronbach’ a alpha coefficients of reliability were 0.97, 0.95 and 0.97. Data were analyzed using descriptive statistics: percentage, frequency, mean and standard deviation and inferential statistics: Pearson’s product moment correlation.&nbsp; The study found the following:</p> <p>Overall, participatory management of first line nurse managers was at a high level ( &nbsp;= 3.97,&nbsp; SD = 0.51), overall work empowerment was at a high level ( = 3.83, SD = 0.50), and overall effectiveness of patient unit was at a high level ( =3.70, SD = 0.50).&nbsp; Analysis of relationships between variables revealed that participatory management had a positive and significantly high relationship (r = .710, p &lt; .05) with effectiveness of Patient Unit as perceived by first-line nurse managers, and the relationship between work empowerment and effectiveness of Patient Unit as perceived by first-line nurse managers was also positively and significantly high (r = .732, p &lt; .05)&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>It is therefore recommended that the participative management support the development &nbsp;of first-line nurse managers through work empowerment trainings outside the organization, in order to gain additional insight and knowledge on organizational development. Also, the management should promote the retention of employees, maintain appropriate staffing and workload and provide reasonable compensation. In return, personnel may exhibit utmost commitment and cooperation to the organization and provideeffective care for the wellbeing of patients.</p> รุสนีย์ ไวยากรณ์, เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, เบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197205 Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0700 The Effects of Readiness Preparation Program for First-Line Nurse Managers at a Secondary Level Hospital https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197354 <p>The objective of this quasi-experimental research was to compare levels of knowledge about qualification requirements and perception of self-efficacy for the position of first line nurse manager between the experimental group and the control group.The sample size was determined using the power of a test, and purposive sampling as employed to recruit 50 nurses that was divided into two groups: 25 for the experimental group and 25 for the control group.&nbsp; The research instruments consisted of a readiness preparation program for the position of first line nurse manager, a knowledge test, and a perceived self-efficacy questionnaire.&nbsp; Content validity of the instrument was 0.93; the KR-21coefficient of the knowledge test was 0.84; and the Cronbach’s alpha coefficient for the perceived self-efficacy questionnaire was 0.94; paired t-test and independent t-test were used.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The study found that after the readiness preparation program the experimental group had a very high level of knowledge about qualification requirements for the position of first-line nurse manager (x̄= 12.88, SD = 1.59) while the control group had a moderate level of the knowledge (x̄= 4.80, SD = 1.32) It was also found that the experimental group had significantly more knowledge (p&lt;.05) than the control group.&nbsp; For perceived self-efficacy, the experimental group also had a significantly higher average score (p&lt;.05) than the control group.&nbsp; The results of the study indicated that the readiness preparation program enabled the experimental group to have more knowledge and understanding of career development than the control group, especially in terms of confidence in self-efficacy, engagement at work, outcome expectations, and solving problems by themselves.&nbsp; Thus, the implications of the study are that nursing organizations should organize a standardized readiness preparation course for the position of first line nurse managers that can be used by any nursing organization to prepare nurses to have self-efficacy ready to be first line nurse managers.</p> สหัสพร ยืนบุญ, เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197354 Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0700 Predicting Factors of Uncertainty in Illness among Persons with Colorectal Cancer https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197214 <p>Colorectal cancer is a major cause of morbidity in many countries. Similar to other cancers, uncertainty always exists among persons in illness situations including ambiguous, complex, and unpredictable. This predictive correlative research aimed to identify predicting factors of uncertainty in illness among persons with colorectal cancer. The study sample consisted of 100 persons with colorectal cancer who received treatment at a provincial hospital in southern Thailand.&nbsp; Social support and stage of disease were selected as the predicting factors. The stage of disease based on phases of treatment was reviewed from patient records. Data relating to social support were collected using the Personal Resource Questionnaire (PRQ 85–Part II) and uncertainty in illness data were collected using the Mishel’s Uncertainty in Illness Scale (MUIS). Data from these questionnaires were collected by air mailing. Predictive relationships between social support, stage of disease, and uncertainty in illness were analyzed using Logistic Regression analysis.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The findings from this study revealed that 75 % of the study sample had uncertainty in illness at moderate level and 16 % at high level. Social support and stage of disease accounted for 81% of predictors of overall uncertainty in illness. Social support and stage of disease accounted for 92 % of predictors of moderate level uncertainty in illness and 75 % of high level uncertainty in illness.</p> <p>The findings of this study demonstrate the significance of social support and stage of disease based on phases of treatment as the predictors of uncertainty in illness among persons with colorectal cancer. The findings can be used to guide clinical practice in terms of seeking appropriate ways to decrease uncertainty in illness. The experimental research is recommended for further study in order to identify nursing interventions.&nbsp;</p> มัสยา โปรดเจริญ, พิกุล นันทชัยพันธ์, มรรยาท ณ นคร ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197214 Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0700 Effectiveness of Caring for Acute Critically Ill Patients Based on Family-Centered Care Concept in the Emergency Department https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197218 <p>When an acute critically ill patient has to be treated at the emergency department (ED), it is a crisis situation for their family members. Anxiety may influence their shared decision making process. The objective of this two-group quasi-experimental post test design study was to study the effectiveness of caring for acute critically ill patients based on a family-centered care (FCC) concept in the ED on anxiety, shared decision-making, and care satisfaction among family members of the patients. The samples were 72 family members of acute critically ill patients who received care at the ED. They were divided equally into those who received routine standard care and those who received FCC. The research instrument was the manual for FCC of acute critically ill patients in the ED; whereas, the data collection instruments were the demographic data recording form, the anxiety scale developed by Gaberson (1991), the shared decision making scale developed by Kriston and colleague (2010), and the care satisfaction scale developed by the researcher based on reviewed literature. Data were analyzed by using descriptive statistics and the Mann-Whitney U-test.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results of this study revealed that:</p> <ol> <li>Family members of the acute critically ill patients who received FCC had anxiety score which was statistically significantly lower than those who received routine standard care (p&lt;.01);</li> <li>Family members of the acute critically ill patients who received FCC had shared decision making score which was statistically significantly higher than those who received routine standard care (p&lt;.01); and</li> <li>Family members of the acute critically ill patients who received FCC had care satisfaction score which was statistically significantly higher than those who received routine standard care (p&lt;.01).</li> </ol> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results of this study indicate that the care improved under the FCC implementation for acute critically ill patients and their families in the ED. Therefore, the ED guidelines for FCC for this population should be developed and tested for its effectiveness in real situations to enhance quality care in the ED.</p> วรวุฒิ ขาวทอง, อัจฉรา สุคนธสรรพ์, สุภารัตน์ วังศรีคูณ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197218 Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0700 Effects of an Empowerment Program on Sense of Mastery and Severity of Osteoarthritis in Persons with Knee Osteoarthritis https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197271 <p>Empowerment is an accepted process in terms of effective enhancing self-care among patients with chronic disease. This quasi-experimental study aimed to examine the effects of an empowerment program on a sense of mastery and severity of osteoarthritis among persons with knee osteoarthritis. The research participants were composed of 36 persons with knee osteoarthritis who attended the outpatient department of a university hospital during January to May 2018. The research tools were composed of the demographic data form, the sense of mastery assessment form and the knee osteoarthritis severity assessment form. Data were analyzed using descriptive statistics, Mann Whitney U-test, and Wilcoxon matched-pairs signed-rank test.</p> <p><strong>The results of this study revealed that</strong><strong>:</strong></p> <ol> <li>Persons with knee osteoarthritis who participated in the empowerment program reported a sense of mastery significantly higher than before participating in the program (P &lt; .01).</li> <li>Persons with knee osteoarthritis who participated in the empowerment program reported a sense of mastery significantly higher than those who did not participate in the program (P &lt; .01).</li> <li>Persons with knee osteoarthritis who participated in empowerment program reported significantly less severity of knee osteoarthritis than before participating in the program (P &lt; .01).</li> <li>Persons with knee osteoarthritis who participated in empowerment program reported significantly less severity of knee osteoarthritis than those who did not participate in the program (P &lt; .01).</li> </ol> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; This program can be used effectively with a nursing service system using primary nursing care or a case management model.</p> อภิชาติ กาศโอสถ, พิกุล พรพิบูลย์, จันทร์ฉาย โยธาใหญ่ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197271 Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0700 Developing of an Interactive Web-based Learning Medias on Pediatric Nursing Skills for Student Nurses https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197282 <p>To encourage understanding, retention, and satisfaction with instruction, the multimedia web-based learning is recognized as one of the alternative teaching techniques to supplement the traditional classroom style. This development research study aimed to develop and to evaluate the efficiency of an interactive web-based learning medias on pediatric nursing skills for student nurses, composed of tub-bath, suction, feeding, and oxygen. Fifty nurse students were chosen by simple random sampling. The research instruments, which were developed by the researcher, included 1) demographic data profile, 2) pre-and post knowledge assessments on pediatric nursing skills and satisfaction questionnaires. These pre-and post knowledge on four skills of pediatric nursing questionnaires were validated by the expert panel and the scale content validity index of scale was .81, .88, .89, and 80 respectively. The stability reliability by <br> Kuder-Richardison formula 21(KR-21) values of the scale was acceptable at .91, .88, .86, and 93, respectively. And 3) an interactive web-based learning medias a newly developed by researcher. The efficiency of an interactive web-based learning media was tested through individual and small group use, and by field test. Data was analyzed using description statistic and paired t-test.</p> <p>The results showed that interactive web-based efficiency was 80.6/81.3indicating acceptable criterion (80/80). It can be used as a way to broaden the knowledge of pediatric nursing students and thus improve their practices of pediatric nursing practice.</p> ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ศรีมนา นิยมค้า, จุฑารัตน์ มีสุขโข, ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, พัชราภรณ์ อารีย์, จันท์พิมพ์ สารากร ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197282 Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0700 Perceived Leader-Member Exchange and Patient Safety Culture among Nurses in Tertiary Hospitals, Kunming, the People’s Republic of China https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197298 <p>Patient safety culture is critical for hospitals to prevent adverse events occurring.&nbsp; However, gaps still remain regarding the relationship between leader-member exchange and patient safety culture in China.&nbsp; The purposes of this study were to describe leader-member exchange and patient safety culture in China, and to examine the relationship between leader-member exchange and each dimension of patient safety culture in tertiary hospitals in Kunming, the People’s Republic of China.&nbsp; The research sample consisted of 315 nurses, representing 105 wards.&nbsp; The research instruments included: 1) Demographic Data Form, 2) the Multi-Dimensional Leader-Member Exchange Scale (LMX-MDM) developed by Liden and Maslyn (1998), and 3) Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC) developed by Sorra and Nieva (2004).&nbsp; The Cronbach's alpha coefficients for LMX-MDM and HSOPSC were .98 and .91 respectively.&nbsp; Data were analyzed using descriptive statistics and Spearman’s Rank-Order Correlation Coefficient.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The findings of this study were as follows:</p> <ol> <li class="show">Approximately 77% of the wards had a high level of leader-member exchange, while the rest had a moderate level of leader-member exchange.&nbsp; &nbsp;&nbsp;</li> <li class="show">Approximately 22% of the wards had a strength area in overall patient safety culture. About 65% had a moderate area in overall patient safety culture, while 13% of the wards need improve in overall patient safety culture.</li> <li class="show">There was a positive relationship between leader-member exchange and the subscales of patient safety culture, except in the case of the subscale of hospital handoffs and transition.&nbsp;</li> </ol> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results of this study could provide valuable information for hospital administration and nurse managers to be aware of the importance of patient safety culture and to set up interventions to enhance leader-member exchange in order to promote patient safety culture.</p> Ling Zhang, เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, บุญพิชชา จิตต์ภักดี ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197298 Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0700 Dietary Behavior, Perceived Benefits and Barriers Among Persons Undergone Urinary Tract Stone Removal https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197509 <p>Diet plays an important role in the formation of urinary tract stones and unhealthy dietary behavior among persons undergone urinary tract stone removal, and may expose patients to a higher risk of disease recurrence. This descriptive correlational study aimed to explore dietary behavior and its perceived benefits and barriers among persons who have undergone urinary tract stone removal and to explore the relationship between these variables. Eighty eight subjects were recruited from the Urology Department of Tengku Ampuan Afzan Hospital, Kuala Lumpur Hospital and Selayang Hospital in Malaysia. Data collection was carried out from July to September, 2015. The research instruments composed of a Personal Profile Data, a Dietary Behavior Questionnaire (DBQ), a Perceived Benefits Questionnaire and a Perceived Barriers Questionnaire. Descriptive statistics, Pearson correlation and Spearman’s rank order correlation test were used to analyze the data.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results of this study revealed that:</p> <ol> <li>The score of dietary behavior among persons undergone urinary tract stone removal was at a moderate level ( =61.84, SD=5.567)</li> <li>The score of perceived benefits of dietary behavior among persons undergone urinary tract stone removal was at a moderate level ( = 30.28, SD = 3.815).</li> <li>The score of perceived barriers of dietary behavior among persons undergone urinary tract stone removal was at a moderate level ( = 34.60, SD = 3.976).</li> <li>There was an inverse significant relationship between perceived barriers and dietary behavior (r = -.271, p &lt; .05), and a non-significant relationship between perceived benefits and dietary behavior (r = .099, p &gt; .05).</li> </ol> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The findings of this study provides baseline information for health care professional in order to have a better understanding regarding dietary behavior and its perceived benefits and barriers among persons undergone urinary tract stone removal. The results can be used to develop further programs to promote appropriate dietary behavior among persons undergone urinary tract stone removal to prevent urinary tract stone recurrence.</p> Suhana Muhamad, กนกพร สุคำวัง, จันทร์ฉาย โยธาใหญ่ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197509 Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0700 Use of Scenario based High-Fidelity Human Simulation for Nursing Laws and Ethics Teaching https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197343 <p>Scenario based high fidelity human simulation (HFHS) is a modern educational method for nursing instruction in order to link and integrate nursing knowledge holistically. The HFHS is encouraging students to be more enthusiastic about learning, better understand abstract content and have better memory retention. Furthermore, it’s convenient for application in many nursing situations where appropriate.</p> <p>After a HFHS scenario of a case of a patient with an allergy to the drug (Penicillin) was implemented in law and ethics teaching, nursing students were satisfied with the simulation at high levels. The results strongly recommend further development and integration of the HFHS for nursing education.&nbsp;</p> คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, นพวรรณ รัตนดำรงอักษร, อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/197343 Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0700