Nursing Journal https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing วารสารพยาบาลสาร en-US warisa.wi@cmu.ac.th (Warisa Wikasilp) meowmoy@gmail.com (Chonlada Kongsuk) Fri, 29 Mar 2019 09:52:56 +0700 OJS 3.1.0.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Editorial https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180579 <p>สวัสดีปีใหม่สมาชิกพยาบาลสารทุกท่าน ปีนี้เป็นปีหมูทอง ทางกองบรรณาธิการยังคงพัฒนาคุณภาพวารสารของเราต่อไป พยาบาลสารฉบับที่ 1 ของปีที่ 46&nbsp; นี้ มีบทความพิเศษบทความรับเชิญ เกี่ยวกับการพยาบาลอาชีวอนามัย:บทบาทที่ท้าทาย ที่ได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>ศาสตราจารย์ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล และยังมีบทความวิชาการ บทความวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษและทั้งภาษาไทย ตัวอย่างเช่น สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพด&nbsp; ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของบิดาในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา การตายดีตามการรับรู้ของผู้รอดชีวิตจากมะเร็ง&nbsp; ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการคัดแยกผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินต่อความถูกต้องในการคัดแยกของพยาบาล การพัฒนาสื่อมัลติมิเดียเรื่องการบริหารยาในเด็กสำหรับนักศึกษาพยาบาล ปัจจัยทำนายการเกิดอาการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และบทความวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษได้แก่ Breastfeeding Practice and Self-efficacy Among Nepalese Adolescent First-time Mothers Job Demands, Job Resources and Work Engagement Among Nurses in Tertiary Care Hospitals, Thanh Hoa Province, The Socialist Republic of Vietnam&nbsp; Organizational Commitment and Quality of Work Life Among Nurses, Medical College Hospitals, Dhaka, The People’s Republic of Bangladesh &nbsp;นอกจากนี้บทความวิชาการที่น่าสนใจอีก 3&nbsp; เรื่องได้แก่&nbsp; พยาบาลผดุงครรภ์ กับการจัดท่าศีรษะและลำตัวสูงในระยะที่ 1 ของการคลอด ความอ่อนล้าในวงจรการมีบุตรและบทบาทพยาบาล&nbsp; การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในแม่วัยรุ่น</p> <p>กองบรรณาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความวิจัยและบทความวิชาการจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่าน ขอขอบคุณที่ส่งบทความวิจัยมาตีพิมพ์กับพยาบาลสารของเราและ หากมีข้อเสนอแนะประการใคในการปรับปรุงคุณภาพ พยาบาลสารของเรา ทางกองบรรณาธิการยินดีน้อมรับจากทุกท่าน</p> ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180579 Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 +0700 Occupational and Environmental Health Situations among Corn Farmers https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180620 <p>Working context is an essence health determinant regarding environment, affecting worker health.&nbsp; This descriptive study was designed aiming to analyze the situation of occupational and environmental health among 339 corn farmers working in Chiang Mai province.&nbsp; This sample was chosen purposively.&nbsp; Data collection was conducted using an interview form which had been confirmed the quality, CVI= 0.99 and acceptable reliability level (0.80-0.94). &nbsp;Obtained data were analyzed using descriptive statistics.</p> <p>The main findings reflected the most significant workplace hazards were physical hazards: heat (99.7%) and over light (96.2%); chemical hazards which were corn dust (96.2%) and pesticide (87.6%); ergonomic hazards including awkward and repetitive postures, and prolonged sitting (95.0-98.2%); and psychosocial hazards, secure income (91.2%).&nbsp; Unsafe working condition was identified as sharpen tools (99.4%).&nbsp; Concerning work-related illnesses, the most common ailments possibly related to workplace hazards included musculoskeletal disorders (80.2%), and work-related stress (76.7%).&nbsp; Work-related injuries during the past three month were 11.2%, which were non-fatal injuries.&nbsp; The injury causation was related to sharp objects (48.5%).&nbsp;</p> <p>These findings indicate that occupational health team should place a great concern on risk communication and adverse health outcome including arrangement of occupational health service, and environmental and health surveillance.&nbsp; Management strategy for musculoskeletal disorders and stress related to work need to be developed to enrich working product and quality of working life among corn farmers.</p> ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ธานี แก้วธรรมานุกูล; อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์; วิไลพรรณ ใจวิไล ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180620 Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 +0700 Effect of Participatory Safety Training and Supervision on Respiratory Protective Device Use Among Stone Crushing Workers https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180637 <p>The encouragement of effective and proper use of respiratory protective devices helps to minimize the risk of respiratory problems of stone crushing workers at risk.The purpose of this quasi-experimental research was to examine the effect of participatory safety training and supervision on the use of respiratory protective devices among stone crushing workers. The study was implemented during January to March 2015. The sample consisted of the stone crushing workers in 2 crushing plants in Mae Tha District, Lampang Province, and were selected by paired matching with respect to gender and age. Two plants were randomly assigned to the experimental and control group. Each group had 27 workers. The research instruments consisted of 1) a participatory safety training plan and supervision plan and 2) an interview form regarding the use of respiratory protective devices, which was also confirmed by five experts and yielded a content validity index of 1.00. The reliability of this form was tested and yielded a value of 0.86. Data were analyzed using descriptive statistics and inferential statistics.</p> <p><strong>The results of study</strong></p> <p>Major results showed that the experimental group had statistically significantly higher mean scores regarding the use of respiratory protective devices after receiving intervention &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(p&lt; .05).When comparing between groups, the experimental group had statistically significantly higher mean scores regarding the use of respiratory protective device than the control group &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(p&lt; .05).Findings from this study demonstrate the effectiveness of participatory safety training and supervision on promoting proper use of respiratory protective devices Therefore, occupational health nurses and health care personnel should apply such training to workers at risk of respiratory problems from stone crushing.</p> อุบล ศรีแก้ว, วีระพร ศุทธากรณ์, วันเพ็ญ ทรงคำ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180637 Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 +0700 Stress, Fatigue, and Postpartum Functional Status Among Mothers with Cesarean Section https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180655 <p>To understand the concept of maternal role functioning it is important for nurse-midwives to promote maternal and infant health as well as the health of the family as a whole. The purpose of this descriptive correlational research study was to explore the relationship between stress, fatigue, and postpartum functional status among mothers with cesarean sections. The subjects were 85 cesarean mothers at 6 weeks postpartum who received service at Kingnarai Hospital, Ban Mi Hospital, Chaibadan Hospital and Khok Samrong Hospital from June to August 2015. The research instruments used were the Perceived Stress Scale by Cohen (1983), Thai version by Wongpakaran and Wongpakaran (2010), the Modified Fatigue Symptoms Checklist by Pugh and others (1999), Thai version by Theerakulchai (2004), and the Maternal Functional Status Inventory developed by Baosoung, Sansiriphun and Tiansawad (2014). Data were analyzed using descriptive statistics and Pearson's product moment correlation.</p> <p><strong>Results of the study revealed that: </strong></p> <ol> <li>Most cesarean mothers (78.82%) had a low level of stress and the mean score was 14.37 (S.D. = 5.33).</li> <li>Most cesarean mothers (76.47%) had a low level of fatigue and the mean score was 49.11 (S.D. = 12.90)</li> <li>Most cesarean mothers (82.35%) had a high level of maternal functional status and the mean score was 3.37 (S.D. = .22).</li> <li>Stress had a significant and low negative correlation with maternal functional status among mothers with cesarean sections (r = -.232, p &lt; .05).</li> <li>Fatigue had a significant and low negative correlation with maternal functional status among mothers with cesarean sections (r= -.216, p &lt; .05).</li> </ol> <p>The findings from this study can be used as baseline data for planning effective nursing care to promote postpartum functional status among mothers with cesarean section.</p> กรณ์ศศิร์ หนุนทรัพย์, ฉวี เบาทรวง, นันทพร แสนศิริพันธ์ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180655 Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 +0700 Fathers’ Knowledge, Attitudes and Involvement in Breastfeeding https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180671 <p>Breastfeeding has enormous benefits to mothers, infants, and families. Fathers also have a significant role in breastfeeding. The purpose of this descriptive research was to explore relationship among fathers’ knowledge, attitudes, and involvement in breastfeeding. The subjects were 102 first time fathers who were present for their infants’ 6-8 week check-up at the well-baby clinic, Health Promotion Hospital, Chiang Mai from July to September 2014. The research tools comprised of these questionnaires including the Father’s Knowledge of Breastfeeding Questionnaire, the Father’s Attitudes to Breastfeeding Questionnaire and the Father’s Involvement in Breastfeeding Questionnaire. Descriptive statistics and Pearson correlation were used to analyze the data.</p> <p>Results of study revealed that:</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The majority of fathers were highly involved in breastfeeding. Fathers’ knowledge of breastfeeding was positively correlated with their involvement in breastfeeding (r = .27, p &lt;.01). Fathers’ attitudes towards breastfeeding was positively correlated with their involvement in breastfeeding (r = .21, p &lt;.05).</p> <p>These findings suggest that fathers should receive knowledge about breastfeeding and positive attitudes toward breastfeeding should be enhanced which will result in their greater involvement in breastfeeding.</p> ณัฏฐ์นรี คำอุไร, นันทพร แสนศิริพันธ์, กรรณิการ์ กันธะรักษา ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180671 Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 +0700 Good Death as Perceived by Cancer Survivors https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180681 <p>Nowadays, good death is considered as an indicator of palliative care outcomes in different countries. This descriptive research aimed to describe the good death as perceived by cancer survivors. The sample was purposively selected from inclusion criteria and consisted of 335 cancer survivors recruited from Lampang cancer hospital. The research instruments consisted of the Thai version of the Good Death Inventory (GDI).&nbsp; Data were analyzed by using frequency and percentile statistics.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results found the good death as perceived of research participants who reported ‘absolutely necessary’. The good death attributes perceived as absolutely necessary by the participants were ranked from highest to lowest according to the percentage of participants who deemed them absolutely necessary. The 5 most frequently were as follows: 1) a trusting physician, 2) fighting against the disease until one’s last moment, 3) dying a natural death, 4) having faith, 5) dying without awareness that one is dying. The 5 least frequent were the following 1) not exposing one’s physical and mental weakness to the family, 2) spending enough time with one’s family, 3) seeing people whom one wants to see, 4) knowing what to expect about one’s condition in the future, and 5) not being treated as an object or child.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The research findings depict the perspective of cancer survivors regarding good death attributes. The findings in this study provide data about knowledge of palliative nursing care in order to good death in Thai culture context. This knowledge can be used for further study regarding nursing care for a good death.</p> วโรดม เสมอเชื้อ, พิกุล นันทชัยพันธ์, สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180681 Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 +0700 Effect of Using Computer Assisted Instruction for Emergency Department Triage on Nurses’ Triage Accuracy https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180690 <p>Nurses’ triage skill enhancement is necessary for providing safety care to emergency patients. Computer assisted instruction (CAI) is one of strategies to enhance nurses’ triage skills. This quasi-experimental study is a one group pretest-posttest design, which aimed to examine the effect of using the CAI for emergency department triage on nurses’ triage accuracy. The sample consisted of 11 registered nurses working at the emergency department, Chondaen Hospital, Phetchabun Province. The research instrument was the CAI for Emergency Department Triage developed by the researcher. The CAI was tested for its content validity by 5 experts and tested for its efficiency yielding an E1/E2 ratio of 82.85/81.00. The data collection instrument was the Triage Outcome Record Form developed by the researcher. The Chi-Square test was used for data analysis. The study result revealed that the nurses’ triage accuracy after using the CAI (85.91%) was statistically significantly higher (p &lt; 0.001) than that of before (45.00%). This study indicated that the CAI can be used to enhance nurses’ triage skills. Emergency departments or hospitals could apply the CAI as one strategy for nurses’ triage training.</p> มนตรี พรมท่อน, สุภารัตน์ วังศรีคูณ, อัจฉรา สุคนธสรรพ์ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180690 Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 +0700 The Association Between Caregiving Readiness and Burdens Among Caregivers of Alcohol Dependent Patients at Suan Prung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180702 <p>Alcohol dependence is a mental health problem that has tremendous impact on the patients themselves and their caregivers. The purpose of this descriptive correlational study was to examine the relationships between caregiving readiness and burdens among caregivers of alcohol dependent patients at Suan Prung Psychiatric Hospital in Chiang Mai Province. Purposive sampling was used to recruit 85 caregivers of patients with alcohol dependence at Suan Prung Psychiatric Hospital. Research instruments included: 1) Demographic Data Form; 2) The Caregiving Preparedness Questionnaire, developed by Duangduean Uten (2006) based on Stewart and Archbold’s concept (1986); and 3) The Burden Scale of Caregiver, developed by Theepprapin Sukkheo (2000) based on Pai and Kapur’s concept (1984).&nbsp; Data were analyzed using descriptive statistics and Spearman’s rank correlation coefficient.</p> <p>Results of the study revealed that the score of caregiving readiness among caregivers of alcohol dependent patients was at a moderate level. Whereas, the burden score of the caregivers of alcohol dependent patients was at the obligation level.&nbsp; Results also showed that there was a significantly negative correlation between the burden scores of caregivers and the overall and subscale scores of caregiving readiness.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results of the study could be used to develop supporting and training programs to guide caregivers of alcohol dependent patients to provide effective care for their patients and reduce their caregiving burdens.</p> วรรณิดา ขันตีต่อ, เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, หรรษา เศรษฐบุปผา ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180702 Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 +0700 Promoting of Critical Thinking Skills in Nursing Students Through Reflective Thinking https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180710 <p>Critical Thinking is a process of analyzing individual experiences in a situation for decision making. This skill is essential for nursing process and clinical practices. Thus, teaching strategies are needed for enhancing critical thinking in nursing students.This study aimed &nbsp;to compare the pre-post&nbsp; critical thinking skill test among nursing students by applying reflective thinking strategy (reflective journal) in psychiatric clinical practices and to find if a reflective thinking strategy would improve nursing students’ critical thinking skills. &nbsp;A two- group experimental study with a pre-post critical thinking test was conducted. The sample were 3<sup>rd</sup> year nursing students in Boromrajonani&nbsp; college of nursing Chiang Mai Thailand. The participants were systematic divided by GPA into an intervention group (n=24) assigned to do reflective journaling after their clinical nursing activities and a control group (n= 24) without reflective journaling, during their psychiatric clinical practices for 4 weeks. The reflective journaling forms based on Gibbs’s Reflective Cycle and the critical thinking test by Sriprai Chaiya with validity of 7.6 were used.The score of pre-post critical thinking test were compared within groups by pair t-test and the post critical thinking test score of control and intervention groups were compared by&nbsp; Independent t – test</p> <p>Research finding as follows : 1.The score of pre-post critical thinking skill of both control and intervention groups were in moderate level ( &nbsp;= 49.2 + 1.33 )and Inference skill &nbsp;was the lowest in the 5 factors of critical thinking skill. 2.The post-test critical thinking score was significant higher than pre-test score in the intervention group ( t = 0.046 , P&lt; 0.05) but no statistically difference in the control group( t = 0.669&nbsp; , P&gt; 0.05). 3. There is no significant difference of post-test critical thinking score between control and intervention groups( t = 0.654 , P&gt; 0.05).&nbsp;</p> <p>Conclusion and suggestion of this study, It was effective to implement reflective thinking strategy in the clinical practice to improve the critical skills in nursing students.&nbsp; Further teaching strategies should be considered to promote the inference critical thinking skill in nursing students.</p> สุพิมล ขอผล, จินตวีร์พร แป้นแก้ว, ธณัชช์นรี สโรบล, เกศราภรณ์ ชูพันธ์, สุมิตรพร จอมจันทร์ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180710 Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 +0700 Parental care Behaviors and Related Factors of Preventing Respiratory Tract Infection in Children with Congenital Heart Disease https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180725 <p>Appropriate care behaviors of parents for children with congenital heart disease can relieve various complications their children’s disease. With proper care, these ill children can also be treated through heart surgery as physician’s plan. This descriptive correlational study aimed to explore care behaviors of parents on preventing respiratory infection in children with congenital heart disease, and the relationship between knowledge, self-efficacy and care behaviors of parents on preventing respiratory tract infection in children with congenital heart disease. The conceptual framework of this study based on literature review of the researcher. The study sample consisted of 102 parents of children aged 1to- 6 years old with acyanotic congenital heart disease who were scheduled for heart surgery. Participants were recruited through the inclusion criteria during follow-up appointments at the out-patient cardiac clinic of tertiary public hospitals in Northern Thailand. Data were collected from January 2014 to March 2014. Research instruments included: 1) the Demographic Data of Parents and Children with Congenital Heart Disease record form, 2) the Parental Knowledge of Care Behaviors to Prevent Respiratory Infection in Children with Congenital Heart Disease Questionnaire, 3) the Parental Self-efficacy of Care Behaviors on Preventing Respiratory Tract Infection in Children with Congenital Heart Disease Questionnaire, and 4) the Parental Care Behaviors to Prevent Respiratory Infection in Children with Congenital Heart Disease Questionnaire. The last three questionnaires had a content validity index of .92, .83 and .93, respectively with reliability rates of .78, .97 and .89 respectively. Data were analyzed using descriptive statistics and Spearman statistical correlation.</p> <p>The study findings showed that:</p> <ol> <li class="show">&nbsp;All parents had high levels of care behaviors on preventing respiratory infection in children with congenital heart disease. Within each dimension, all parents showed high levels of care behaviors in providing the suitable nutrition, getting immunizations, and isolation and contact precaution. Additionally, 98% of the sample possessed a high level of ability in administrating medication to prevent congestive heart failure.</li> <li class="show">&nbsp;Parental care behaviors had a statistically significant positive relationship to knowledge and self-efficacy. The relationship was at a moderate level (r = .367, p &lt;.001, and r = .658, p &lt;.001, respectively).</li> </ol> <p>The results of this study bring about better understanding to nurses to nurses regarding the parental care behaviors on preventing respiratory tract infections in children with congenital heart disease. Thus, knowledge and self-efficacy of parents should be enhanced for improving care behaviors on preventing respiratory tract infections in children with congenital heart disease.</p> ศุภมาส สร้อยเพ็ชร, อุษณีย์ จินตะเวช, จุฑารัตน์ มีสุขโข ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180725 Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 +0700 Development of Pediatric Medication Administration Multimedia for Nursing Students https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180735 <p>Multimedia is an educational technology that support students to learn by themselves.&nbsp; <br> The objectives of this research were: (1) to develop the pediatric medication administration [PMA] multimedia resources for nursing students, and (2) to evaluate the efficacy of this PMA multimedia resource.&nbsp; A purposive sample included 47 senior year nursing students from the Faculty of Nursing, Chiang Mai University.&nbsp; A focus group of 12 students was held to identify their needs in a medication administration multimedia resource. The resulting PMA multimedia resource was then pilot tested with 35 students to test quality.&nbsp; The research instrument consisted of the PMA Multimedia Developmental Plan, the Recording Form, the PMA Knowledge Questionnaire, the PMA Multimedia Materials Opinion Questionnaire and the focus group interview guide.&nbsp; Data were analyzed using descriptive statistics and <br> t-test. The 80 / 80 standard based on the E1:E2 formula was used to determine the efficacy.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results of this study revealed that the efficacy of PMA Multimedia materials were <br> 89.15 / 81.33 higher than the 80 / 80 standard.&nbsp; Post-test learning scores were higher than pretest <br> (t = 12.09, p &lt; .001) and most students indicated that their overall satisfaction with the multimedia materials was at the high or highest level (46.7% and 50.0% respectively).</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The findings of this study suggest that multimedia materials regarding pediatric medication administration can be used as an educational tool for self-learning. This tool was shown to be effective in promoting knowledge in nursing students and can be applied in pediatric nursing practice.</p> สุธิศา ล่ามช้าง, ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ปรีชา ล่ามช้าง ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180735 Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 +0700 Factors Predicting Acute Exacerbation in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180846 <p>Acute exacerbation is a seriously emergent and frequent event found in COPD patients.&nbsp; Frequent exacerbations affect patients to have urgent treatments for dyspnea and to be readmitted into the hospital. This not only makes the patients’ symptom status get worse and a decreased of patients’ quality of life, but also increases in the health expenditure. This is a cross-sectional study which aimed to examine the predicting factors of acute exacerbation in patients with COPD. Sample were 304 patients, who were registered to be patients with COPD and attended at emergency and out-patient department of Uttaradit Hospital and Phichai Hospital in Uttaradit province. The research instruments were questionnaires consisted of 2 parts: 1) the patients’ profile and illness data 2) the self-care behaviors questionnaire. Content validity was &nbsp;&nbsp;evaluated by five experts. The reliability of self-care behaviors questionnaire was 0.71, tested by Alpha Cronbach’s. Data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation and predicting factors of acute exacerbation were tested with logistic regression.</p> <p>The study results revealed that the factors predicting the occurrence of the acute exacerbation of patients with COPD, were levels of disease severity (OR = 2.72, <em>p</em>&lt;.001) and patients’ self-care behaviors (OR = .888, <em>p</em> &lt;.001).</p> สมคิด ขำทอง, ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร, ยุวยงค์ จันทรวิจิตร ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180846 Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 +0700 Effect of Protection Motivational Enhancement on Parents’ Behaviors in Preventing Acute Respiratory Tract Infections of Children https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180849 <p>Acute respiratory tract infections are a common problem in children. Parents should have correct behaviors in preventing acute respiratory tract infections. This quasi-experimental two-group pretest-posttest design research aimed to examine the effects of protection motivation enhancement on parents’ behaviors in preventing acute respiratory tract infections within their children. The study was conducted during November 2014 to February 2015. The study samples were 52 parents of preschool children who <em>attended two</em> child development centers in Wiang Chai District, Chiang Rai. They were divided into an experimental group and a control group of 26 parents each. Rogers’s Protection Motivation Theory (PMT) was applied to the experimental group, while the control group received usual care. Study tools consisted of a protection motivation plan, a perceptions of acute respiratory tract infections questionnaire and a practices in preventing acute respiratory tract infections questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics, the Chi-square test, Fisher's exact test and the t-test.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The study results revealed that after the implementation of protection motivation, the experimental group had a significantly higher mean score of practice than before getting implementation (p&lt;.001), which was also significantly higher than the control group score (p&lt;.05). The results of this study suggested that protection motivation enhancement could enhance parents’ behaviors in preventing acute respiratory tract infections in children. This strategy may be applied to prevent acute respiratory tract infections in children in other child development centers.</p> อ้อมทิพย์ น้อยหมอ, นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180849 Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 +0700 Breastfeeding Practice and Self-efficacy Among First-time Nepalese Adolescent Mothers https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180851 <p>Young mothers are less likely to initiate and continue breastfeeding compared to adult mothers. There are several factors that influence breastfeeding, especially breastfeeding self-efficacy. This descriptive comparative study aimed to describe breastfeeding practice within the first six months of the postpartum period and to compare breastfeeding self-efficacy among Nepalese adolescent first-time mothers who practised different types of breastfeeding. &nbsp;One hundred and fourteen first-time Nepalese adolescent mothers were interviewed on breastfeeding self-efficacy and breastfeeding practice at six weeks postpartum at the Well Baby Clinic in Paropakar Maternity and Women's Hospital, Kathmandu, Nepal. However, 111 and 100 mothers were followed-up by telephone interviews on breastfeeding practice at three months and six months postpartum perspectively. The research instruments included the breastfeeding self-efficacy short-form scale (BSES-SF) developed by Dennis (2002) and the breastfeeding practice developed by Yimyam (2013). Validity of the instruments was tested by the original authors. The reliability coefficients of the BSES-SF was found to be 0.86 and the breastfeeding practice scale was 1.00 on reproducibility test. Data were analyzed using descriptive statistics, and One Way analysis of Variance (ANOVA).</p> <p>The results revealed that the rate of exclusive breastfeeding practice at six weeks (93.9%) and three months (93.7%) were very high, whereas the rate of exclusive breastfeeding practice at six months decreased sharply to 69.0%.&nbsp; At six weeks and three months, exclusive and partial breastfeeding mothers had higher scores of breastfeeding self-efficacy compared to no breastfeeding mothers at the significant level of .001 and .05 respectively. &nbsp;At six months, exclusive breastfeeding mothers had higher breastfeeding self-efficacy score than those with partial breastfeeding and no breastfeeding at the significant level of .001. However, there was no difference in breastfeeding self-efficacy between partial breastfeeding and no breastfeeding mothers. &nbsp;The result of this study could be useful for health care providers in developing strategies to enhance breastfeeding self-efficacy for exclusive breastfeeding practice among Nepalese adolescent mothers, especially at six months when the exclusive breastfeeding rate is dramatically low.</p> Ambika Rai, สุสัณหา ยิ้มแย้ม, สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180851 Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 +0700 Job Demands, Job Resources and Work Engagement Among Nurses in Tertiary Care Hospitals, Thanh Hoa Province, The Socialist Republic of Vietnam https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180853 <p>Job resources stimulate and forward the willingness to dedicate one’s efforts and abilities to the work whereas job demands exhaust employees’ mental and physical energy. When the job resources increase, job demand decrease, work engagement will increase. The purposes of this study were to examine job demands, job resources, and work engagement as well as to examine the relationship between job demands, job resources and work engagement among nurses in tertiary care hospitals in Thanh Hoa province, the Socialist Republic of Vietnam. The sample consisted of 352 nurses, randomly selected from nurses in six tertiary care hospitals in Thanh Hoa Province. The research instruments were the Job Demands-Resources Scale (JDRS) and the 9-item Utrecht Work Engagement Scale (UWES-9). The validity of JDRS and UWES were confirmed for validity by the developers. The reliability coefficient of the JDRS and UWES-9 were .83.and .82, respectively. Data were analyzed using descriptive statistics and Spearman’s rank- order correlation.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results of the study indicated that;</p> <ol> <li>The job demands and job resources as perceived by nurses were at moderate level.</li> <li>The overall score of work engagements perceived by nurses was at an average level.</li> <li>There was no relationship between job demands and work engagement whereas the job resources showed statistically significant moderate positive relationship with work engagement<strong>.</strong></li> </ol> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results of this study could provide valuable information to nurse administrators in six tertiary care hospitals to understand the relationship between job demands, job resources and nurse work engagement for the development of proper strategies to reduce job demand and increase job resources in order to enhance work engagement among nurses.</p> Duong Van Minh, ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, บุญพิชชา จิตต์ภักดี ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180853 Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 +0700 Organizational Commitment and Quality of Work Life Among Nurses, Medical College Hospitals, Dhaka, The People’s Republic of Bangladesh https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180854 <p>The quality of work life of nurses is a crucial issue for nurse administrators in order to achieve organizational goals. This descriptive correlational study aimed to explore the level of organizational commitment and quality of work life as perceived by nurses and to explore the relationship between each component of organizational commitment and quality of work life among nurses in medical college hospitals in Dhaka, the People’s Republic of Bangladesh. The subjects were 324 nurses working in the three medical college hospitals of Dhaka, the People’s Republic of Bangladesh. Data collection was carried out from February to March 2015. The research instruments include the Organizational Commitment Scale (OCS) and the Quality of Nursing Work Life Survey (QNWL Survey), which were translated into Bangla without any modification by the researcher. The OCS and the QWNL Survey were confirmed for validity by the developers. The reliability coefficients of the three component of the OCS were .76, .87 and .88 respectively, and that of the QNWL Survey was .92. Descriptive statistics and Spearman’s rank-order correlation coefficient were used to analyze data.</p> <p>The results of this study showed that:</p> <ol> <li class="show">The mean score of the three components of organizational commitment as perceived by nurses were at a high level.</li> <li class="show">The mean score of overall quality of work life, as well as the four dimensions of quality of work life as perceived by nurses were at a moderate level.</li> <li class="show">There was a significant moderate positive correlation between each component of organizational commitment and quality of work life among nurses.</li> </ol> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results of this study would provide baseline information for hospital and nurse administrators in order to develop strategies to improve quality of work life and maintain organizational commitment among nurses in the medical college hospitals, Dhaka, the People’s Republic of Bangladesh.</p> Prakash Chandra Pandit, ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, รัตนาวดี ชอนตะวัน ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180854 Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 +0700 Communication Satisfaction and Job Performance Among Nurses in Tertiary Level Hospitals, the People’s Republic of Bangladesh https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180856 <p>Communication satisfaction and job performance are important for organizational achievement. This study aimed to examine the relationship between communication satisfaction and job performance. The study sample included 221 nurses working in two tertiary level hospitals in the People’s Republic of Bangladesh. Research instruments included the Communication Satisfaction Questionnaire <strong>(</strong>CSQ) (Downs and Hazen,1977) and the Job Performance Scale (JPS) (Greenslade &amp; Jimmieson, 2007). The Cronbach’s alpha coefficients of the CAQ, task performance, and contextual performance dimensions of JPS were .85, .96, and .86, respectively. Descriptive statistics and Pearson product correlation coefficient were used to analyze the data.</p> <p>The findings of this study revealed that nurses perceived a moderate level of communication satisfaction ( = 174.99, SD = 39.25), of task performance ( = 107.53, SD = 23.06), and of contextual performance ( = 78.66, SD =18.84). Communication satisfaction was positively significantly related to task performance (r = .714, p&lt;. 01) and contextual performance (r = .711, p&lt;. 01).&nbsp;&nbsp; The results of this study could be used as basic information for nurse managers to improve nurses’ communication satisfaction and job performance.</p> Rekha Rani Bosu, กุลวดี อภิชาติบุตร, อรอนงค์ วิชัยคำ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180856 Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 +0700 Clinical Learning Environment and Satisfaction Among Nursing Students, The Republic of the Union of Myanmar https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180858 <p>Satisfaction of students has been utilized as an indicator of nursing education effectiveness.&nbsp; Studies indicated that the clinical learning environment influences student satisfaction. This descriptive correlation study aimed to describe the clinical learning environment and satisfaction, and to explore the relationship between the clinical learning environment and satisfaction among nursing students. The sample was 166 of the fourth year nursing students from 2 universities of nursing, the Republic of the Union of Myanmar. The research instruments were the Demographic Data Form, the Clinical Learning Environment Inventory (CLEI) and the Satisfaction Scale (SS). The Cronbach’s alpha coefficient of the subscales of the CLEI ranged from .86 to .90 and that of the SS was .84.&nbsp; Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson’s Product-Moment correlation coefficient and Spearman’s Rank-Order correlation coefficient.</p> <p>The results of this study indicated that:</p> <ol> <li class="show">The subjects perceived three dimensions of the clinical learning environment including personalization, innovation and individualization at low levels, whereas, the dimensions of involvement and task orientation were perceived at moderate levels.</li> <li class="show">The overall mean score of satisfaction among nursing students was at a moderate level.</li> <li class="show">There were statistically significant positive relationship between each dimension of the clinical learning environment and satisfaction among nursing students.</li> </ol> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results of this study could be used by administrators of nursing institutions in developing strategies to improve the clinical learning environment, thereby; satisfaction among nursing students would increase.</p> May Sein Ba, รัตนาวดี ชอนตะวัน, ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180858 Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 +0700 พยาบาลผดุงครรภ์ กับการจัดท่าศีรษะและลำตัวสูงในระยะที่ 1 ของการคลอด https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180859 <p>Parturient care in the first stage of labor aim to support parturient coping with pain, and spend time in each stage of labor appropriately. Postures arrangement is one among other important factors during labor. They increase parturient’s comfort, helping parturient coping with labor pain better than usual. Postures arrangement is promoting the progress of labor, also, can facilitate rotation occiput posterior into occiput anterior. These postures are standing, lie in upright, hands and knees, PSU Cat, hands-and-knees with possible support on a balloon at shoulder level, modified bhadrasana, and squatting. The duration for each postures arrangement are 15 -30 minutes in the active phase.</p> <p>Nurse-Midwife can influence parturients about positioning arrangement by providing information of benefit and suggest them how to do. Also, helping parturients for positioning arrangement. Allow parturients’ family for participation for increasing the quality of nursing care</p> เยาวเรศ สมทรัพย์ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180859 Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 +0700 Childbearing Fatigue and Nursing role https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180860 <p>Childbearing fatigue affects in every phase of childbearing. But most women are not aware of this fatigue. They think that is discomfort due to pregnancy and childbirth and they try to find methods of fatigue relieving by themselves. However, the causes and factors of fatigue are different in relation to childbearing phases and in each person. Make an attempt to manage fatigue inconsistent with promoting factors may cause temporary relieving prolonged fatigue or develop more severe fatigue. Nurses play an important role in promoting women aware of the effects of childbearing fatigue, help the women to detect the causes or the promoting factors and to select correctly and efficiently the method of fatigue relieving. Therefore, this fatigue will not have the impact on women and their families.</p> กฤติกา ธรรมรัตนกูล, กัญญาณัฐ สิทธิภา ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180860 Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 +0700 Brerastfeeding Promotion Among Adolescent Mothers https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180861 <p>The evidence of the nutritional, immunological, behavioral, economic and environmental benefits of breastfeeding is overwhelming and indisputable. Breastfeeding has been established important intervention to reduce neonatal and child mortality rate as well as prevents obesity risks in newborns. Furthermore, maternal benefits of breastfeeding are to reduce postpartum hemorrhage, reduce the chances of ovarian and breast cancer, lower risk of chronic disease such as diabetes, heart disease and asthma. Hormones secreted during breastfeeding create feeling of warmth and calm resulting improves bonding between mother and child. Due to these several invaluable benefits of breastfeeding, the World Health Organization [WHO] and the United Nations Children's Fund [UNICEF] advise that mothers should exclusively breastfeed infants for the first six months of life and continued breastfeeding for up to two years to achieve optimal growth, development and health of the infant.&nbsp; Although there are strong evidences in support of breastfeeding for the first six months after birth, its prevalence worldwide has remained low either developed or developing countries, especially among adolescent mothers. Several studies have found that adolescent mothers are less likely to initiate and continue breastfeeding than adult mothers.&nbsp; It is necessary to study the obstacles of breastfeeding and campaign for breastfeeding promotion among adolescent mothers.&nbsp; This article will present the issues of adolescent pregnancy and delivery, breastfeeding among adolescents, the breastfeeding problems and breastfeeding promotion among adolescent mothers.</p> สุสัณหา สุสัณหา, ปานจันทร์ คนสูง ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180861 Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 +0700 Occupational Health Nursing: A challenged Role https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180601 <p>ในปัจจุบันได้มีการตระหนักถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัยเพิ่มขึ้นทั่วโลก เนื่องจากมีผู้ที่ทำงานในลักษณะต่าง ๆ ในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้นสุขภาพอนามัยในการประกอบอาชีพของประชาชนวัยทำงาน ในชุมชนและสังคมทั่วไป จึงถือว่ามีความสำคัญยิ่ง องค์การอนามัยโลกและองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ให้คำนิยามของงานอาชีวอนามัยว่าเป็นงานที่มีทั้งการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะผิดปกติและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน รวมทั้งการทำให้เกิดการคงอยู่และการมีสุขภาพที่ดี ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนมีความเป็นอยู่ที่ดีในสังคมด้วย (International Labour Office, 2000; WHO, 2009) &nbsp;ซึ่งโดยทั่วไปผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะได้รับอันตรายและผลกระทบจากการทำงานได้ตลอดเวลา และพบว่าผู้ทำงานเกิดความเจ็บป่วยและได้รับอันตรายจากการทำงานเพิ่มจำนวนมากขึ้นในแต่ละปีทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนา นอกจากนั้นยังพบว่า ผู้ให้การดูแลด้านนี้มีจำนวนไม่เพียงพออีกด้วย</p> <p>ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลด้านการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย พยาบาลอาชีวอนามัย นักวิทยาศาสตร์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ นักกายศาสตร์ วิศวกรความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นต้น โดยในการทำงานจำเป็นต้องมีการประสานงานกันตลอดเวลาและจำเป็นต้องทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลที่ดีต่อผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด นอกจากนี้ยังต้องทำงานร่วมกันในองค์กร ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาคม ชมรม องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมากมาย เพื่อสามารถให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม ซึ่งจะเกิดผลดีเพิ่มขึ้น</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; สิ่งที่พบว่าเป็นสิ่งคุกคามต่อภาวะสุขภาพอนามัยของผู้ทำงาน อาจมาจากเสียง สารเคมี สารพิษ ตลอดจน ไอระเหย สารละออง ซึ่งอาจจะเข้าสู่ร่างกายได้หลายทางทั้งการหายใจ ดูดซึมทางผิวหนังหรือจากการบริโภค นอกจากนั้นยังมีสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัย ด้านจิตสังคม อีกด้วยเช่น ในด้านสภาพแวดล้อม การทำงาน ภาระงาน ความรับผิดชอบ ตลอดจนสัมพันธภาพระหว่างผู้ทำงานด้วยกัน รวมทั้งด้านความก้าวหน้าในงาน เป็นต้น นอกจากด้านร่างกายและด้านจิตใจแล้ว ยังจะต้องพิจารณาในด้านเออร์โกโนมิกส์ ซึ่งกล่าวถึงด้านกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และด้านจิตใจด้วย ซึ่งหากไม่สามารถดูแลและป้องกันอันตรายได้ ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะก่อให้เกิดความผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อและเกิดภาวะเครียดได้</p> <p>จากความจำเป็นและความสำคัญของการดูแลสุขภาพผู้ทำงาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดี ดังนั้นพยาบาลอาชีวอนามัยซึ่งรับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาวะสุขภาพของผู้รับบริการ โดยสามารถป้องกันภาวะที่ไม่พึงประสงค์และมีผลต่อสุขภาวะของผู้ทำงาน&nbsp; คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดตั้งศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือขึ้น ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการดำเนินการเป็นระยะเวลา 3 ½&nbsp; ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เป็นศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ 2) เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการทำงานของคนทำงานในพื้นที่ภาคเหนือ 3) เป็นแหล่งรวมความรู้ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านนโยบาย ด้านการปฏิบัติหรือให้บริการ และด้านการวิจัยเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมต่อไป&nbsp; 5) ดำเนินการวิจัยและฝึกอบรมพยาบาลและผู้เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการลดปัจจัยเสี่ยงและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้ทำงานและการฟื้นฟูสภาพจากการเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำงาน&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในภาคเหนือของประเทศไทย เป็นที่ทราบกันดีว่ามีลักษณะภูมิประเทศที่สามารถทำอาชีพเกษตรกรรมได้หลายพืชผล เช่น เกษตรกรปลูกข้าว ปลูกลำไย ปลูกข้าวโพด และยังมีอุตสาหกรรมขนาดย่อม เช่น โรงงานเย็บเสื้อผ้า โรงงานเซรามิก เป็นต้น คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาสถานการณ์ในกลุ่มเกษตรกรและผู้ทำงานในโรงงาน สภาวะสุขภาพ การดูแลตนเองด้านอาชีวอนามัยขึ้นผู้ปฏิบัติงานใน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว (Kaewthummnukul, et al, 2019) กลุ่มเกษตรกรปลูกลำไย (Suthakorn, et al. 2018) กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพด (Chanprasit, et al, 2019) กลุ่มแรงงานตัดเย็บผ้า (Chanprasit, et al. 2018) และกลุ่มแรงงานเซรามิก (Songkham, 2018)</p> <p>จากการศึกษาสถานการณ์ปัญหาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อมูลการประกอบอาชีพ และศักยภาพของผู้ประกอบอาชีพในการสร้างเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงจากการทำงานในเขตพื้นที่ภาคเหนือโดยเน้นในกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มคนทำงานหัตถอุตสาหกรรม พบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาด้านสุขภาพและมีความเสี่ยงจากการทำงาน: แรงงานส่วนใหญ่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย บางส่วนเคยได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน แรงงานส่วนหนึ่งมีดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) เกินกว่าเกณฑ์ปกติและมีภาวะอ้วน รวมทั้งมีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง การสัมผัสปัจจัยคุกคามสุขภาพจากสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยที่พบในสัดส่วนสูง: ทำงานกับเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความคมและใช้ไฟฟ้า ทำงานกับเครื่องมือเครื่องจักรที่มีความคม ที่ทำงานเปียกลื่น นอกจากนั้น ในด้านแบบแผนการดำรงชีวิตนั้น ยังพบว่าผู้ปฏิบัติงานส่วนหนึ่งมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพเป็นบางครั้งหรือไม่ปฏิบัติเลย ผลที่ได้จากการศึกษาสถานการณ์ครั้งนี้ ทำให้คณะผู้วิจัยได้แนวทางในการศึกษาในระยะต่อไป โดยการดำเนินการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติติงานกับนักวิจัย ที่เรียกว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research, PAR)&nbsp; เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพและการลดภาวะเสี่ยงจากการทำงานในแรงงานหัตถอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม” โดยเป็นโครงการวิจัยที่พัฒนาจากผลการวิจัยเรื่อง สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มแรงงานเกษตรกรรมและหัตถอุตสาหกรรมใน 3 กลุ่มอาชีพ คือ 1) กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว 2) กลุ่มแรงงานตัดเย็บผ้า และ 3) กลุ่มแรงงานเซรามิก</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผลการดำเนินการจาก ผู้ปฏิบัติงานทั้ง 3 กลุ่มได้องค์ความรู้แนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและลดปัญหาสุขภาพจากการทำงานโดยการมีส่วนร่วมในการดำเนินการและการให้ข้อเสนอร่วมกันในการปฏิบัติตนให้เกิดภาวะสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจในทั้ง 3 กลุ่มอาชีพ นอกจากนั้นยังได้คู่มือ หลักสูตรที่ใช้พัฒนาพยาบาลและผู้ปฎิบัติงาน รับผิดชอบงานด้านอาชีวอนามัย ตลอดจนนักศึกษารวมทั้งสื่อที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละกลุ่มอาชีพ แนวปฏิบัติต่างๆ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่างๆเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีต่อไป นอกจากนั้นยังมีบทความทางวิชาการเผยแพร่ทั้งภายในและในระดับนานาชาติอีกด้วย ทั้งนี้แนวทางการปฏิบัติที่ดีของผู้ทำงานทั้ง 3 กลุ่ม เกิดจากการให้ข้อเสนอแนะของกลุ่มกับนักวิจัย โดยที่บทบาทของพยาบาลอาชีวอนามัยนั้นนับว่ามีความท้าทายในการปฏิบัติงานไม่น้อย ในการที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกลักษณะขององค์กรหรือชุมชน เกิดภาวะสุขภาพที่ดีต่อไป ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม จิตวิญญาณ มีสภาพการทำงานที่เป็นการสร้างเสริมสุขภาพอย่างแท้จริง</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ดังนั้นบทบาทหลักของพยาบาลอาชีวอนามัยจึงมีความสำคัญยิ่งในหน้าที่ทั้งการวางแผน การบริหารจัดการ การดำเนินการครอบคลุมทั้งด้านการสร้างเสริม การรักษาพยาบาลและการป้องกันและการฟื้นฟูสุขภาพทั้งด้านการให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้บริหาร ให้คำปรึกษา ให้การสอน การให้บริการโดยตรง ต้องมีคุณภาพศึกษาวิจัยสถานการณ์เพิ่มเติมและติดตาม ประเมิน และการทำให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการป้องกัน ดูแล รวมทั้งการประสานงานกับทีมสุขภาพอื่นๆ เพื่อให้เกิดการทำงานในลักษณะบูรณาการและเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ปฏิบัติงานต่อไป&nbsp; การดำเนินการของศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงานในภาคเหนือ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ยังมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นศูนย์ที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงานในภาคเหนือและของประเทศต่อไป โดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาชีวอนามัย ผ่านการวิจัย ผสมผสานกับการบริการวิชาการและการเรียนการสอนอย่างไม่หยุดยั้ง อย่างไรก็ตาม แม้รัฐบาลจะให้ความสำคัญกับงานด้านอาชีวอนามัยมากขึ้น โดยกำหนดให้สถานประกอบการต้องมีพยาบาลประจำอย่างน้อย 1 คนต่อจำนวนลูกจ้าง 200 คน และเพิ่มอีก 1 คนต่อจำนวนลูกจ้างทุก 1,000 คน โดยมีเวลาทำการปกติของแต่ละคนไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง และกำหนดคุณสมบัติของพยาบาลคือ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาพยาบาลอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่าหรือผ่านการอบรมอย่างน้อย 60 ชั่วโมงหรือเคยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัยอย่างน้อย 1 ปีและผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือเป็นพยาบาลที่สำเร็จหลักสูตร 2 ปีและเคยปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยไม่น้อยกว่า 5 ปีและผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาแล้ว ซึ่งประกาศนี้ควรได้รับการทบทวนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของการผลิตพยาบาลและสังคมปัจจุบัน ซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เป็นแรงงานนอกระบบประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากประกาศที่มีอยู่ นอกจากนั้นการจัดการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลของประเทศในปัจจุบัน ไม่มีสาขาพยาบาลอาชีวอนามัย และได้ยกเลิกการผลิตพยาบาลระดับต้นหลักสูตร 2 ปีแล้ว จึงควรพิจารณาทบทวนประกาศดังกล่าวและเพิ่มเติมผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้วยในสภาพการณ์ที่ต้องการผู้ที่มีความรู้ ความสามารถสูงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้การบริการที่มีคุณภาพแก่ผู้รับบริการต่อไปด้วย</p> วิภาดา คุณาวิกติกุล ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180601 Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 +0700