Published: 2017-08-31

การพัฒนาแบบวัดความกลัวการคลอดบุตรของผู้เป็นบิดา

นันทพร แสนศิริพันธ์, ฉวี เบาทรวง, ประทุม สร้อยวงค์, นงค์เยาว์ แสงคำ

34-45

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานอาหารไขมันในสตรีหลังคลอด

ทัศน์วรรณ สุนันต๊ะ, ปิยะนุช ชูโต, พรรณพิไล ศรีอาภรณ์

46-56

ผลลัพธ์การดูแลแบบประคับประคองในการรับรู้และมุมมองของพยาบาลและผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ปนัดดา สุวรรณ, ลดารัตน์ สาภินันท์, ธนพัฒน์ ไชยป้อ, ตุลา วงศ์ปาลี, วันทนีย์ แสงวัฒนะรัตน์, เรไร พงศ์สถาพร

89-103

ภาระงานทางกายและอาการผิดปกติในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อของคนทำงานเซรามิก

ชญาณิศวร์ อินใจวงค์, วีระพร ศุทธากรณ์, วันเพ็ญ ทรงคำ

115-126

ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของพนักงานเก็บขยะ

นริศรา เลิศพรสวรรค์, ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ธานี แก้วธรรมานุกูล

138-150