วารสารการบริหารท้องถิ่น (Local Administration Journal)

วารสารการบริหารท้องถิ่น (Local Administration Journal) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางและเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหาร และนักปฏิบัติ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป ทั้งใน และต่างประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปกครองระดับท้องถิ่นในเชิงบูรณาการ หรือเป็นงานวิจัยในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปกครองในระดับท้องถิ่น

วารสารการบริหารท้องถิ่นเป็นวารสารที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 และมีกำหนดออกปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน และตุลาคม-ธันวาคม)


วารสารการบริหารท้องถิ่น (LOCAL ADMINISTRATION JOURNAL)

Indexed in tci

Announcements

 

เปิดรับบทความ

 
วารสารการบริหารท้องถิ่น เปิดรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ฉบับต่อไป  
Posted: 2017-06-02 More...
 

เปิดรับบทความ

 
วารสารการบริหารท้องถิ่น เปิดรับบทความ 3 ประเภท เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ฉบับต่อไป  
Posted: 2017-06-02 More...
 
More Announcements...

Vol 10, No 3 (2017): July - September


Cover Page