วารสารการบริหารท้องถิ่น (LOCAL ADMINISTRATION JOURNAL)

วารสารการบริหารท้องถิ่น (Local Administration Journal) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางและเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหาร และนักปฏิบัติ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป ทั้งใน และต่างประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปกครองระดับท้องถิ่นในเชิงบูรณาการ หรือเป็นงานวิจัยในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปกครองในระดับท้องถิ่น

วารสารการบริหารท้องถิ่นเป็นวารสารที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 และมีกำหนดออกปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน และตุลาคม-ธันวาคม)

เปิดรับบทความ

2017-06-02

วารสารการบริหารท้องถิ่น เปิดรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ฉบับต่อไป

เปิดรับบทความ

2017-06-02

วารสารการบริหารท้องถิ่น เปิดรับบทความ 3 ประเภท เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ฉบับต่อไป

Vol 10 No 3 (2017): July - September

Published: 2017-09-26

บทบรรณาธิการ

ศิวัช ศรีโภคางกุล

ก - ค

Local Administration Journal Vol.10 No.3

Local Administration Journal Khon Kaen University

1-190

การเสริมสร้างจิตสำนึกการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังคมไทย

อภิษฎาข์ ศรีเครือดง, จิดาภา เร่งมีศรีสุข, พระครูอุทัยกิจจารักษ์ ดร.

28-51

การจัดการดูแลผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบากโดยองค์กรสาธารณสุข

เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล, สุพัตรา ศรีวณิชชากร, จุฑาธิป ศีลบุตร, กวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์

159 - 181

View All Issues

Indexed in tci