วารสารการบริหารท้องถิ่น (LOCAL ADMINISTRATION JOURNAL)

วารสารการบริหารท้องถิ่น (Local Administration Journal) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางและเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหาร และนักปฏิบัติ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป ทั้งใน และต่างประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปกครองระดับท้องถิ่นในเชิงบูรณาการ หรือเป็นงานวิจัยในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปกครองในระดับท้องถิ่น

วารสารการบริหารท้องถิ่นเป็นวารสารที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 และมีกำหนดออกปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน และตุลาคม-ธันวาคม)

 

เปิดรับบทความ

2017-06-02

วารสารการบริหารท้องถิ่น เปิดรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ฉบับต่อไป

เปิดรับบทความ

2017-06-02

วารสารการบริหารท้องถิ่น เปิดรับบทความ 3 ประเภท เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ฉบับต่อไป

Vol 12 No 1 (2019): Local Administration Journal

Published: 2019-03-28

From Editor

Nattaya Srihanarm

ก-ข

Aging Society in Tungtom sub district Municipality

ชำนาญ เงินดี

22-37

Environmental Management for Elderly by Sub - district Local Administration Organization

วิสาขา ภู่จินดา, สิริสุดา หนูทิมทอง

38-54

A Model for Community Health Management based on Community Culture

พระมหาไกรสร แสนวงค์

55-72

Enhancing the effectiveness of participatory management approach for local communities in the repeatedly flooded areas in the District of Warinchamrab, Ubon Ratchathani Province

อรทัย เลียงจินดาถาวร, อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล, ขนิษฐา นามโคตร, รพินทร์ ยืนยาว

87-110

Development of Learning Environments on Web-Based to Enhance Digital Literacy for College of Local Administration Students

ณัฐพงษ์ วัฒนบุตร, อนุชา โสมาบุตร

111-128

The Temple’s management for promotion of Buddhist tourism in Lamphun Province

พระอธิการจรัล อภินนฺโท (สิงห์น้อย)

161-171

Book Review in Volume 12 No.1

กตัญญู แก้วหานาม

172-177

View All Issues

Indexed in tci