“วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัย ทางด้านสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีวาระการออกเป็นราย 4 เดือน โดยออกปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (ประจำเดือนมกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม) ซึ่งได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มจัดทำในรูปแบบตีพิมพ์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 และในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จำนวน 2 ท่าน แล้ว ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความที่ปรากฎในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือว่าเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 

ISSN (Print) : 1905-7679

ISSN (Online) : 2651-2386

 

ภาษาที่พิมพ์ : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ (มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม และกันยายน-ธันวาคม)

Vol 11 No 3 (2018): September - December

Published: 2018-12-27

The Communication Strategies between Local Tour Guides and Foreign Tourists : A Case Study in Luangnamtha District, Lao PDR

อ่อนนิด สิดทิลาด, ศรชัย มุ่งไธสง, ณัฏฐพล สันธิ

11-24

Development of English Reading for Main Idea Skills by Cooperative Learning with CIRC Technique of Mathayomsuksa 2 Students of Chiang Rai Municipality School

กุลธิดา แก้วตาบุศย์, ผาสุข บุญธรรม, สุดาพร ปัญญาพฤกษ์

25-36

The Development of Writing Skills on Words with Odd Spelling Rules Using Practice Package and CIPPA Approach for Prathomsuksa 2 Students

วณิชชา สีหาวงษ์, สุดาพร ปัญญาพฤกษ์, นพพร ธนะชัยขันธ์

37-50

The Impact of Financial Management Towards the Operation Performance of Electronics Industry in Thailand

ชุมภูนุช ไชยชมพู, กัสมา กาซ้อน, ปานฉัตร อาการักษ์

85-93

The Development of Instructional Media on Thai Classifiers for Chinese Students Learning Thai at Chiang Rai Rajabhat University

Yang Xinghua, ยุพิน จันทร์เรือง, อัญชลี เท็งตระกูล

95-107

Development of a Training Course for Road Transport Service Providers to Enhance the Performance of Road Transport Worker

อัคครัตน์ พูลกระจ่าง, ศรัณย์ พินิจพะระ

109-126

Antecedents Factors Influencing the Performance of Accounting Firm in Thailand

ประนอม คำผา, กิตติมา จึงสุวดี, อัยรดา พรเจริญ

127-138

The Study of Mechanism and Potential for Sustainable Nature-based Tourism Activities Arrangement in Ubon Ratchathani

อัยรดา พรเจริญ, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, สรายุทธ พรเจริญ, ดุสิต จักรศิลป์

151-163

View All Issues