Development of Agricultural Volunteers on Accounting to Develop Knowledge Transfer Skills

Main Article Content

วรวุธ ปลื้มจิตร สักรินทร์ อยู่ผ่อง อัคครัตน์ พูลกระจ่าง จิระศักดิ์ วิตตะ

Abstract

The objectives of this study are to: 1) evaluate the efficiency of the curriculum to develop agricultural volunteers on accounting for knowledge transfer development and 2) conduct the follow up study on the development of agricultural volunteers on accounting to develop knowledge transfer. The sample group of this study consists of 31 agricultural volunteers on accounting at Angthong Cooperative Auditing Office, Angthong province. The research instrument included exercises, test, and training evaluation form to collect data to find efficiency of Process, E1 and the Efficiency of Product, E2. The results revealed that the score of the Efficiency of Process, E1 and the score of the Efficiency of Product, E2 were at 81.49/82.47 higher than the set criteria at 80/80. The score of the agricultural volunteers on accounting after the training increased at 11.81 with significantly statistical value at 0.05. The evaluation of the appropriateness was at very high level. The follow up study with the agricultural volunteers on accounting after 1 month and 3 month interval showed no statistically significant value at 0.05 when working as the trainers to transfer the knowledge. They are able to be effective trainers on training household accounting to both groups of farmers and 25 volunteers or 80.65% of the total 31 participants can pass the test to be the trainers to transfer the knowledge on household accounting. It can be concluded that the curriculum for development of agricultural volunteers on accounting to develop knowledge transfer can be implemented in the real situation to develop agricultural volunteers on accounting for knowledge transfer to the farmers for household accounting arrangement.

Keywords

Article Details

Section
Research Articles

References

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. (2556). รายงานประจำปีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ในปี พ.ศ.2556. กรุงเทพฯ: กระทรวงฯ.
จงกลนี ชุติมาเทวินทร์. (2542). การฝึกอบรมเชิงพัฒนาการ. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556). การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์
วิจัย, 5(1), 7-20.
ณัฐยา สลับสม, ไพโรจน์ สถิรยากร และ ชัยวิชิต เชียรชนะ. (2559). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูสอน
คณิตศาสตร์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้
การเรียนแบบร่วมมือ. วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
7(2), 41-51.
ดุษฎี รุ่งรัตนกุล. (2558). การติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาครูแกนนำวิชาภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
ของศูนย์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
12(3), 13-26.
บรรจบ บุญจันทร์. (2559). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา. วารสารปาริชาต, 28(2), 186-206.
วรรณชัย วรรณสวัสดิ์. (2555). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรการสอนวิชาชีพโดยใช้สื่อ
การสอนประเภทเกม. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. กรุงเทพฯ.
วรวุธ ปลื้มจิตร และ สักรินทร์ อยู่ผ่อง. (2559). การศึกษาสภาพปัญหาและความเป็นไปได้การพัฒนา
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้การทำบัญชีครัวเรือน. ใน The national and international
graduate research conference 2016 (หน้า 41-50). ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วรวุธ ปลื้มจิตร, สักรินทร์ อยู่ผ่อง, อัคครัตน์ พูลกระจ่าง และคนอื่นๆ. (2561). การประเมินหลักสูตร
การพัฒนาครูบัญชีอาสาเพื่อการถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือน. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2” ประจำปี 2561 (หน้า 43-50).
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
วิชัย ชื่นชาติ. (2558). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการโดยใช้
เทคนิคจิ๊กซอว์แบบปรับปรุง. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. กรุงเทพฯ.
วิภา ตัณฑุลพงษ์. (2560). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสอนเขียน
เชิงสร้างสรรค์และทักษะการผลิตผลงานการเขียนสำหรับครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารสุทธิปริทัศน์, 31(99), 54-66.
ศรัญญา ทับน้อย, พัชราวลัย มีทรัพย์ และ ลาวัณย์ ถาพันธุ์. (2559). การพัฒนาความสามารถด้าน
การเป็นวิทยากรของครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรโดยใช้การวิจัยปฏิบัติ
การแบบมีส่วนร่วม. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม, 10(1), 209-222.
ศิริวรรณ จันทรัศมี. (2559). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ สำหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี. วารสารครุศาสตร์, 44(2), 220-236.
อภิสิทธิ์ คุณวรปัญญา และ คำรณ โชธนะโชติ. (2557). การประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์. Journal of Professional Routine to Research, 1(1), 49-59.
อาทิตย์ จิรวัฒนผล, มนต์ชัย เทียนทอง และ ชัยวิชิต เชียรชนะ. (2560). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
การจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้
บนเว็บ (WebQuest). Technical Education Journal King Mongkut’s University of
Technology North Bangkok, 8(1), 17-25.