การบริหารการควบคุมภายในของโรงพยาบาลขุนตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

Main Article Content

ณธิดา ปัญญาไว ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง

Abstract

การศึกษาการบริหารการควบคุมภายในของโรงพยาบาลขุนตาลอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงรายมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ ศึกษาการบริหารจัดการการควบคุมภายใน และ 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการควบคุมภายในของโรง พยาบาลขุนตาล โดยใช้กรอบแนวคิดการบริหารการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่น เก็บข้อมูลจาก ประชากรที่เป็นบุคลากรของโรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย จำนวน 129 คน เป็นผู้บริหาร/หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย จำนวน 10 คน และบุคลากรในตำแหน่งอื่นๆอีก 119 คน เครื่องมือที่ใช้วิจัยคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึกสำหรับกลุ่มผู้บริหาร และ แบบสอบถามสำหรับบุคลากร ทำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ส่วนข้อมูล แบบสอบถามวิเคราะห์ด้วยวิธีสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการบริหารการควบคุมภายในของโรงพยาบาลขุน ตาลในด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผลอยู่ใน ระดับดีมาก สำหรับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานควบคุมภายในพบว่าสภาพแวดล้อมการควบคุม ด้านการประเมินความ เสี่ยง ด้านกิจกรรมควบคุม ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการติดตามประเมินผลโรงพยาบาลขุนตาลยังอยู่ในระดับที่มี ปัญหาและอุปสรรคมาก

 

Administrative Internal Control of Khun Tan Hospital, Khun Tan District, Chiang Rai Province

A study of the administrative internal control of the Khun Tan hospital, Chiang Rai Province that aims: 1) to study the management of internal controls, and 2) to identify barriers into the internal control management of the Khun Tan hospital. The concept of management control within the Office of the Auditor General of Thailand.Data collected about 129 people that were chief of staff of 10 people and 119 people in other positions from the Khun Tan hospital, Chiang Rai province. A research tool for in-depth interviews with executives, and questionnaires for staff.Data analyzed in-depth interviews with content analysis. The data from questionnaires were analyzed using descriptive statistics. The results showed that the process of internal control of the Khun Tan hospital in the environment of the control, such as control activities Information and Communication and monitoring is very satisfactory. The barriers in operation within the controlled environment such as the risk assessment control activities, information and communication and the monitoring of the Khun Tan hospital remained a problem, and a lot of obstacles.

Keywords

Article Details

Section
Research Articles