การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาล้านนาโดยใช้ชุดฝึกการอ่านภาษาล้านนา สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) วัดพระแก้ว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

Main Article Content

พระครูปราโมทย์รัตนานุยุต อภินนฺโท นพพร ธนะชัยขันธ์ สุดาพร ปัญญาพฤกษ์

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝึกการอ่านภาษาล้านนาสำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาล้านนาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดฝึกการ อ่านภาษาล้านนาและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกการอ่านภาษาล้านนา ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวนสามเณร 59 รูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนจัดการเรียนรู้วิชาภาษาล้านนา ชุดฝึกการอ่านภาษาล้านนา แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดฝึกการอ่านภาษาล้านนา

ผลการวิจัย พบว่า

1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกการอ่านภาษาล้านนา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพโดยภาพรวมเท่ากับ 82.85/85.42 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกการอ่านภาษาล้าน นา ทั้ง 9 ชุดเท่ากับร้อยละ 85.42 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

3. ความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้ชุดฝึกการอ่านภาษาล้านนาประกอบ การเรียนการสอน มี ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ซึ่งโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

 

The Development on Reading Lanna Language by using a Practical Reading Lanna Language Comprehension Package for Mathayomsuksa 3 Student, Buddhiwongvidthaya School (Prapariyattitham in the Elementary Division)

The aims of this research were to develop the efficiency of reading the Lanna language for Mathayomsuksa 3 students, to study the academic achievement of the courses offered in Lanna language subjects of Mathayomsuksa 3 students by using the Practical Reading Lanna Language Comprehension Package and to study the students’ satisfaction towards the Practical Reading Lanna Language Comprehension Package. The popuiation used in this study were 59 Mathayomsuksa 3 novice students, Buddhiwongvidthaya School (Prapariyattitham in the Elementary Division), semester 2, academic year 2013. The instruments used in this study were the lesson plans of the Lanna language subject, practical reading Lanna language comprehension package, student achievement tests and student satisfaction towards the practical reading Lanna language comprehension package evaluation.

The results were:

1. Efficiency of the Practical Reading Lanna Language Comprehension Package for Mathayomsuksa 3 students found that the overall percentage was at 82.85/85.42, which was higher than the specified 80/80 criteria.

2. Post-test results of the students’ achievement of Mathayomsuksa 3 students learning by using the practical reading Lanna language comprehension package had a score of 85.42 percent which was higher than the pre-test score at the statistical significance level of .05.

3. The overall satisfaction of Mathayomsuksa 3 students using the Practical Reading Lanna Language Comprehension Package together with their regular learning had the average score of 3.95, which was at a high level of satisfaction at the statistical significance level of .05.

Keywords

Article Details

Section
Research Articles