“วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัย ทางด้านสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีวาระการออกเป็นราย 4 เดือน โดยออกปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (ประจำเดือนมกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม) ซึ่งได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มจัดทำในรูปแบบตีพิมพ์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 และในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จำนวน 2 ท่าน แล้ว  โดยผู้เขียนบทความและผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ถูกเปิดเผย (Double-blind Peer review) ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความที่ปรากฎในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือว่าเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 

ISSN (Print) : 1905-7679

ISSN (Online) : 2651-2386

 

ภาษาที่พิมพ์ : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ (มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม และกันยายน-ธันวาคม)

Vol 12 No 1 (2019): January - April

Published: 2019-05-21

The Added Values of Ceramic Brand by Developing Packaging Formats for Competitive Opportunities of Small Enterprises in Wares, Decorations, and Souvenirs Lampang

อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน, ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน, เจษฎา ทองสุข

1-12

Analysis of the Success Factors of Northern Thai Small and Medium Enterprises in Service Business Using Balanced Scorecard

เบญจวรรณ เบญจกรณ์, ภูมิพัฒณ์ มิ่งมาลัยรักษ์

13-30

The Operation and Pattern of Homestay in Chiang Rai Province

สุทธดา ขัตติยะ, ณรงค์ ป้อมหลักทอง

31-43

Research and Development of Self-Directed Learning Curriculum for Hotel Staffs in the Small Hotels for Serving the Special Economic Zone, Chiang Rai Province

ศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร, วารัชต์ มัธยมบุรุษ, ประกอบศิริ ภักดีพินิจ, พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์

45-55

Practical Packages Development Emphasize Reading by Cartoon Books for Prathomsuksa 5 at Bandenlek School Tumbon denlek Ampoe Numpad Uttaradit Province

ธีร์กัญญา อินทอง, พิชญา สกุลวิทย์, อุษณีย์ เขนยทิพย์

57-65

Understanding the Inheritance Tax

สุพัตรา อภิชัยมงคล

67-81

Marketing Strategy Management, Marketing Channels, and Logistics Systems Affecting Market Expansion in Developing Vegetable Products No. 8 in PhanomSarakham District, Chachoengsao

พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา, วัฒนา พิลาจันทร์, นิชชิชญา เกิดช่วย, ชุติมา นุตยะสกุล

95-108

The Condition and Needs of the Development of Information Technology Competencies of Retired Teachers in Chiang Rai Province

ภิญญาพัชญ์ กาวินคำ, วิชิต เทพประสิทธิ์, นิธิกุล อินทรทิพย์

109-122

The Professional Practice Guidelines for Educational Administration, Chiang Rai Rajabhat University

วรรณกานต์ ชอบจิตต์, สมบูรณ์ อริยา, สุวดี อุปปินใจ

123-134

View All Issues