“วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัย ทางด้านสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีวาระการออกเป็นราย 4 เดือน โดยออกปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (ประจำเดือนมกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม) ซึ่งได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มจัดทำในรูปแบบตีพิมพ์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 และในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จำนวน 2 ท่าน แล้ว  โดยผู้เขียนบทความและผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ถูกเปิดเผย (Double-blind Peer review) ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความที่ปรากฎในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือว่าเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 

ISSN (Print) : 1905-7679

ISSN (Online) : 2651-2386

 

ภาษาที่พิมพ์ : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ (มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม และกันยายน-ธันวาคม)

Vol 12 No 2 (2019): May - August 2019

Published: 2019-08-08

The Marketing Opportunity and Entrepreneurship for Thai Restaurant in Phnom Penh

ธรรมรักษ์ ละอองนวล, หทัยรัตน์ ควรรู้ดี, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, พิมุกต์ สมชอบ, วลัยพร สุขปลั่ง, วิรัญญา สุทธิกุล

1-21

THE DEVELOPMENT OF PROBLEM SOLVING AND MATHEMATICAL REASONING ABILITIES ON THE TOPIC OF APPLICATION OF PRATHOMSUKSA 6 STUDENTS USING DAPIC PROBLEM SOLVING PROCESS WITH BADHAM’S QUESTIONING TECHNIQUES

ทิวทัศน์ ชัชวาลย์; ขนิษฐา ชมภูวิเศษ, นำสุข นวพงษ์พิพัฒน์, นิภาดา จรัสเอี่ยม

23-41

Development of STEM Education Learning for Enhancing Problem Solving Ability for Matthayomsuksa 5 Students

ชาติชาย โคกเขา; สิงหา ประสิทธิ์พงศ์, สมภพ อินทสุวรรณ, วชิรพัฒน์ จิวานิจ

89-103

Organic Food Products Consumption of People in Sansai District, Chiang Mai Province

ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์, อนุชา กันทรดุษฎี; กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ; โสภณ ฟองเพชร

105-117

Impacts of Climate Change on Rice Yield in the North Region

ศศิวิมล ภู่พวง; นิโรจน์ สินณรงค์, กฤตวิทย์ อัจฉริยพาณิชย์กุล, ขนิษฐา เสถียรพีระกุล

119-132

View All Issues