บรรณาธิการ
ดร.ณัชชา พัฒนะนุกิจ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางณพัชญ์ปภา สว่างนุวัตรกุล

กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัวเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา สุขประเสริฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสว ฟักขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กองจัดการ
ดร.วิศิษย์ ปิ่นนทองวิชัยกุล
ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์
ดร.สุพรรณี ปลัดศรีช่วย
นางสาวทิพย์อนงค์ จินตวิจิต
นางสาวศิริพร สุวัฒนสุข
นายพิชิต ธิอิ่น
นายเอกพล กันทอง

เลขากองจัดการ
นางสาวยวงทอง มากเอียด
นายวิศรุต พิพิธกุล
นายสัญชัย เสริฐเมืองปัก

ศิลปกรรม – ภาพปก
นายฐปนนท์ อ่อนศรี
นางสาวนรรชนภ ทาสุวรรณ