ความพึงพอใจและแนวทางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพด้านการเงิน ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ขจรจิตร ธำรงวิศว, ภัททิยา วิหคน้อย, พัชรี สุขสำราญ

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการด้านการเงินของบุคลากร อุปสรรคในการให้บริการด้านการเงินของบุคลากร ศึกษาแนวทางและรูปแบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพด้านการเงินของบุคลากร และจัดทำคู่มือการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสำหรับใช้ประโยชน์ เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นคือสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .89 ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ จำนวน 114 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ใน   การวิจัย คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าไคว์สแคว โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัยพบว่า 1) บุคลากรมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้บริการด้านการเงินระดับสูงสุด ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 28.1 รองลงมา มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ ร้อยละ 23.7 ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการด้านการเงินที่บุคลากรประสบ ได้แก่ ขั้นตอน ระเบียบปฏิบัติ ในการใช้บริการมีความยุ่งยาก มีร้อยละ 40.4 รองลงมามีความเข้าใจและกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ร้อยละ 39.5 3) แนวทางการให้บริการ ด้านการเงิน บุคลากรมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ควรมีกล่องรับแสดงความคิดเห็นในที่เห็นง่ายชัดเจน ร้อยละ 46.5 รองลงมา สถานที่ให้บริการสะอาดเป็นระเบียบ ร้อยละ 44.7 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับความพึงพอใจและปัญหา อุปสรรคมีความสัมพันธ์กับแนวทางการให้บริการด้านการเงินของบุคลากร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คณาจารย์และบุคลากรได้แนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองราชการและการส่งคืนเงินทดรองราชการ และหลักฐานประกอบการยืมเงินตามระเบียบการยืมเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2551


Keywords


ความพึงพอใจ; แนวทางการให้บริการ; ประสิทธิภาพ;

Full Text:

PDF


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2942-6800 ต่อ 9001 - 9006 โทรสาร 0-2512-1845
Email : research.rdi@chandra.ac.th
ISSN : 0858-0006