กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจใช้บริการสวนสนุก ในประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF