[1]
โห้ลำยองฐ., ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเติบโตของการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ, จันทรเกษมสาร, ปี 19, ฉบับที่ 37, น. 125 - 133, 1.