[1]
ลัภโนปกรณ์ก. และ พสุนนท์ป., ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, จันทรเกษมสาร, ปี 20, ฉบับที่ 38, น. 133 - 142, 1.