Vol 43, No 22 (2016)

กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Table of Contents

บรรณาธิการแถลง

บรรณาธิการแถลง
ทัศนีย์ เจนวิถีสุข

บทความวิชาการ

พุทธธรรมกับการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย PDF
พิเชฐ ทั่งโต 1 - 15
ทักษะการคิดที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา PDF
สงวน อินทร์รักษ์ 17-31
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นสมรรถนะ PDF
เอนก เทียนบูชา 33 - 47
การปรับเปลี่ยนทางดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ PDF
ฐิติวุฒิ สุขศิริวัฒน์ 49 - 63

บทความวิจัย

การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม: ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม PDF
ศุทธนุช ผาสุข, อำนวย เดชชัยศรี, ศักดิ์คเรศ ประกอบผล 65 - 77
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรมวาดภาพ Paint Brushกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา PDF
ภัสสร โชติสุกานณ์, อำนวย เดชชัยศรี, ศักดิ์คเรศ ประกอบผล 79 - 91
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการรับรู้ การเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกลไกสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น PDF
คณิน ประยูรเกียรติ, รุ่งระวี สมะวรรธนะ 93 - 106
กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร PDF
ดิษฐภัท เรืองหัตถาการ, สุบิน ยุระรัช 107 - 120
รูปแบบการใช้ประโยชน์ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยี การสื่อสารของผู้สูงอายุไทย PDF
พัชนี เชยจรรยา 121 - 135
การสร้างและการบริหารกลุ่มของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อ การพัฒนาอาชีพ กรณีศึกษาในเขตจตุจักร กรุงเทพฯ PDF
ปิยพร ท่าจีน 137 - 149