Vol 44, No 23 (2017)

มกราคม - มิถุนายน 2560

Table of Contents

บรรณาธิการแถลง

บรรณาธิการแถลง PDF
ทัศนีย์ เจนวิถีสุข

บทความวิชาการ

ปี่ใน: บทบาทในวงปี่พาทย์ PDF
วรวิทย์ วราสินธ์ 1-16

บทความวิจัย

ความคาดหวังของผู้เพาะพันธุ์นกปรอดหัวโขนเพื่อประกวดแข่งขันในพื้นที่กรุงเทพกลุ่มศรีนครินทร์ PDF
พิชศาล พันธุ์วัฒนา 17-31
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศอังกฤษ PDF
พระณัฏฐกฤศ สุทฺธมโน (อุดมผล) 33-47
การนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1 PDF
ชาญยุทธ พวงกำหยาด 49-63
การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ PDF
วสุกฤต สุวรรณเทน, วัลนิกา ฉลากบาง 65-79
การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 PDF
อนุตรศักดิ์ วิชัยรัตน์, วัลนิกา ฉลากบาง, นิภาพร แสนเมือง 81-96
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบพุทธิปัญญาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดด้านคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 PDF
รัชฎาภรณ์ ชื่นชม 97-112
การศึกษาความต้องการขยายโอกาสตลาดปาล์มน้ำมันสู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาสหกรณ์ปาล์มน้ำมันชุมพร PDF
พิชามณต์ ชาญสุไชย 113-127
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านคมนาคมขนส่งระบบรองและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างที่ส่งผลต่อการเลือกใช้รถไฟฟ้าสายสีแดงด้วยเทคนิคการสำรวจแบบจำลองสถานการณ์: กรณีศึกษาสถานีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต PDF
ดวงพร กาซาสบิ, สิริทิพ วะศินรัตน์, ศิริวิมล สายเวช 129-141
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กจังหวัดชัยนาท PDF
ประชิด ทิณบุตร 143-158