Return to Article Details แนวทางการประยุกต์คำสอนในเกสปุตติยสูตรแห่งพระไตรปิฎกเพื่อการสื่อสารจูงใจที่มีประสิทธิภาพ โดยการตีความย้อนกลับ Download Download PDF