ปัจจัยที่สำคัญต่อการท่องเที่ยวโบราณสถานเขตอรัญญิก เมืองนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร

Main Article Content

วนัชพร จันทรักษา วารัชต์ มัธยมบุรุษ

Abstract

บทคัดย่อ
        งานวิจัยนี้มีเป้าหมายการหาปัจจัยที่สำคัญต่อการท่องเที่ยวโบราณสถานในเขตอรัญญิก เมืองนครชุม เมื่อครั้งอดีตซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อหาปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวโบราณสถานเขตอรัญญิก เมืองนครชุม (2) เพื่อหากลุ่มเป้าหมาย     ที่เดินทางท่องเที่ยวโบราณสถานเขตอรัญญิก เมืองนครชุมโดยพื้นที่ ศึกษาเป็นวัดและโบราณสถานจำนวน 10 แหล่ง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาชมแหล่งท่องเที่ยว ทั้ง 10 แหล่ง กลุ่มตัวอย่างจะเป็นประชากรในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2557 จำนวน 384 ราย ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญด้วยเครื่องมือแบบสอบถาม     แบบปลายปิด เนื่องจากเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประกอบด้วยข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ข้อมูลพฤติกรรม     การท่องเที่ยวโบราณสถานและข้อมูลปัจจัยในการท่องเที่ยวโบราณสถาน จากนั้นจึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ   เชิงพรรณนาเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลที่ได้คือระดับความสำคัญ ของปัจจัย       ด้านสภาพของโบราณสถาน มีผลรวมอยู่ในเกณฑ์มาก ประกอบด้วยหัวข้อย่อย 9 ข้อโดยมีระดับความสำคัญมาก     ที่สุด 1 ข้อ มาก 5 ข้อ ปานกลาง 2 ข้อ และน้อย 1 ข้อ ในส่วนระดับความสำคัญของปัจจัยด้านสิ่งอำนวยความสะดวกมีผลรวมอยู่ในเกณฑ์มาก ประกอบด้วยหัวข้อย่อย 11 ข้อ โดยมีระดับความสำคัญมากที่สุด 4 ข้อ มาก 3 ข้อ       ปานกลาง 2 ข้อ น้อย 2 ข้อ และสุดท้ายเป็นระดับ ความสำคัญ ด้านการคมนาคม มีผลรวมอยู่ในเกณฑ์มาก         ประกอบด้วยหัวข้อย่อย 7 ข้อ โดยมีระดับความสำคัญมากที่สุด 2 ข้อ มาก 4 ข้อ ปานกลาง 1 ข้อ ทั้งนี้ข้อย่อยที่เหมาะสมต่อการนำไปกำหนดเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวคือข้อย่อยที่มีความสำคัญระดับมากที่สุด มาก และปานกลาง ตามลำดับ

Keywords

Article Details

Section
Research Article