สารบัญ

Main Article Content

Chollada Malaintra

Abstract

                                                              สารบัญ

บทความวิจัย

แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมในชุมชน                            3
บ้านแขนน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
      รัชฎา จิรธรรมกุล

การบริหารจัดการทางวัฒนธรรม กรณีศึกษางานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน จังหวัดอุตรดิตถ์                 18
      รวิวรรณ วันวิชัย

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องปั้นดินเผา                             31
ของนักท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
      วสันต์ กานต์วรรัตน์

แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์                                      41
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
      มธุรา สวนศรี

บทความวิชาการ

ผ้าทอมือ: การอนุรักษ์และการพัฒนาลวดลายผ้ายกดอกของจังหวัดลำพูน                              56
      ทักษิณา พิพิธกุล

A Study of Porn Pirom’s Compositions and Thai Thao Composition Composed      68
from Porn Pirom’s Melodies
      มานพ วิสุทธิแพทย์ และเอื้อมพร รักษาวงศ์

Keywords

Article Details

Section
Research Article