วารสารกระแสวัฒนธรรม (JOURNAL OF CULTURAL APPROACH) 

อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่มที่ 1 และ ASEAN Citation Index (ACI) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นวารสารที่เผยแพร่งานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (เดือนมกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม) 

ISSN    1513–4458

ผลงานที่รับตีพิมพ์ อาจอยู่ในรูปแบบ  บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความที่คัดย่อจากวิทยานิพนธ์
และบทพินิจหนังสือ (Book Review)

 วัตถุประสงค์
1.   เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
2.   เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและองค์ความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านผลงานวิชาการและการวิจัย

 การส่งบทความตีพิมพ์ สามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขการรับบทความได้ที่   > SUBMISSION <

 จริยธรรมการตีพิมพ์บทความ   > PUBLICATION ETHICS <

 เตรียมพบกับ "วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 20 ฉบับที่ 38" เร็วๆ นี้ 

                      

วารสารกระแสวัฒนธรรมได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เรียบร้อยแล้ว

2019-06-29

         ตามที่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมกับฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยเข้าสู่ฐานข้อมูลวารสารในกลุ่มประเทศแถบภูมิภาคอาเซียนในก้าวเข้าสู่ระบบสากล

Vol 20 No 37 (2019): วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 20 ฉบับที่ 37 มกราคม - มิถุนายน 2562

Published: 2019-04-19

View All Issues

Indexed in