วารสารกระแสวัฒนธรรม (JOURNAL OF CULTURAL APPROACH) 

อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่มที่ 1 และ ASEAN Citation Index (ACI) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นวารสารที่เผยแพร่งานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (เดือนมกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม) 

ISSN    1513–4458

ผลงานที่รับตีพิมพ์ อาจอยู่ในรูปแบบ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความที่คัดย่อจากวิทยานิพนธ์
และบทพินิจหนังสือ (Book Review)

 วัตถุประสงค์
1.   เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
2.   เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและองค์ความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านผลงานวิชาการและการวิจัย

 การส่งบทความตีพิมพ์ สามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขการรับบทความได้ที่    SUBMISSION 

 จริยธรรมการตีพิมพ์บทความ   PUBLICATION ETHICS 

_____________________________________________________________________________

 การรับรองผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์วารสารวิชาการ (13/08/62)

       ตามเงื่อนไขการรับบทความในส่วนของ SUBMISSIONS ข้อ 3 และข้อ 8 ที่ระบุว่าเจ้าของผลงานต้องส่งบทความ
พร้อมแนบหลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบจากระบบอักขราวิสุทธิ์ ประกอบกับผลงานต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง
ของภาษาอังกฤษทางไวยากรณ์จากเจ้าของภาษาแล้ว (ทั้งบทคัดย่อและเนื้อหา)

ทั้งนี้ ขอให้เจ้าของบทความทุกท่าน แนบเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ซึ่งประกอบด้วย
  บทความ | หลักฐานจากระบบอักขราวิสุทธิ์ | แบบฟอร์มการส่งบทความ   

(หมายเหตุ: การลงชื่อในส่วนของผู้ตรวจสอบภาษา และเจ้าของบทความ รบกวนขอเป็นลายมือชื่อ (Signature) เท่านั้น)

ขอแสดงความนับถือ

วารสารกระแสวัฒนธรรมได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เรียบร้อยแล้ว

2019-06-29

 

ตามที่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมกับฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ได้ดำเนินโครงการพัฒนา

คุณภาพวารสารวิชาการไทยเข้าสู่ฐานข้อมูลวารสารในกลุ่มประเทศแถบภูมิภาคอาเซียนในก้าวเข้าสู่ระบบสากล

 

บัดนี้ วารสารกระแสวัฒนธรรม ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (Thai-Journal Citation Index Centre)

ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งนับเป็นการพัฒนาของวารสารกระแสวัฒนธรรมไปอีกขั้นหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลในฐาน ACI ได้ที่เว็บไซต์ https://www.asean-cites.org

 

Vol 20 No 38 (2019): Journal of Cultural Approach (July - December 2019)

Published: 2019-08-17

View All Issues

Indexed in