Vol 18, No 34 (2560)

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 18 ฉบับที่ 34 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

Table of Contents

Research Article

การสร้างความเข้มแข็งของทุนมนุษย์ในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ ชาวอีสานล้านนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน pdf
Pattaraporn Jiramahapoka 3-17
การรับรู้ของเยาวชนไทยต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา pdf
Komsit Kieanwatana, Charinratt Thongphan et al. 18-26
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องรักเครื่องเขินไทย-เวียดนาม pdf
Raphiphat Monphrom, Yuwadee Tong-on 27-39
การศึกษาสภาพวัฒนธรรมมอญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มมอญ ในอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน pdf
Unchun Tuntates, Wasinee Kwaipan et al. 40-51
การประพันธ์ทำนองเพลงผ้าล้วง pdf
Angkana Jaiherm 52-65
งานดนตรีไทยสากลของครูมงคล อมาตยกุล: ลักษณะเด่นในอุปนิสัย ความรอบรู้ความสำเร็จในการสร้างวงดนตรีและนักร้องเพลงลูกทุ่ง pdf
Krittavit Pommitavon 66-80

Academic Article

บทความปริทรรศน์: การสืบทอดสื่อพื้นบ้าน หมอลำเรื่องต่อกลอน pdf
Sandusit Brorewongtrakhul 81-90