บรรณาธิการวารสารดำรงวิชาการ
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 ถนนหน้าพระลาน แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

Email : damrong_journal@hotmail.com
Website : https://www.damrong-journal.su.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/DamrongJournal

Principal Contact

คณะบรรณาธิการวารสารดำรงวิชาการ
Phone 0 - 2408 - 7671

Support Contact

วารสารดำรงวิชาการ
Phone 0 - 2408 - 7671