ค่าธรรมเนียมการลงบทความ จำนวนบทความละ 2,500 บาท เมื่อชำระเงินดังกล่าวแล้วสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินส่งมายัง damrong.journal@gmail.com เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้เขียนต่อไป โดยมีช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

1.) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี กองทุนวารสารดำรงวิชาการ คณะโบราณคดี
เลขที่บัญชี 982 - 0 - 70389 – 1 สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หรือ 2.) ชำระเงินสดด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดี คณะโบราณคดี ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 8 ถนนสุภาพบุรษ-ทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ (ข้อมูลพิกัดตำแหน่ง 13.766807, 100.343014)

*กรณีบทความ (ถ้ามี) การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่านได้พิจารณาบทความแล้วมีความเห็นไม่ที่เป็นยุติ ผู้เขียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการลงบทความเพิ่มเติมอีก จำนวน 1,000 (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อบทความ

แบบขอชำระค่าธรรมเนียมการลงบทความ :
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบขอชำระค่าธรรมเนียมลงบทความ